Trwa budowa PSZOK na terenie Gminy Wierzbica

W miejscowości Rzeczków Kolonia trwają obecnie prace budowlane w zawiązku z realizacją zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w której partnerami są: Gmina Wierzbica oraz Gmina Kowala. Liderem projektu jest Gmina Kowala.

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00.0022/18-00 na wyżej wymienione zadanie została zawarta w Warszawie dnia 13.11.2019 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Kowala.

Wartość całkowita budowy PSZOK w Kosowie i w Rzeczkowie Kolonii wynosi 2.273.604,22 zł brutto, z podziałem na:

  • 1 363 771,23 zł brutto – Gmina Wierzbica
  • 909 832,99 zł brutto – Gmina Kowala

Dofinansowanie zadania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych tj. bez podatku VAT:

  1. Gmina Wierzbica – 942 443,54 zł netto
  2. Gmina Kowala – 628 746,38 zł netto


PSZOK UE Pasek

 

Do góry