Aktualności

Więcej o: Ankieta dla mieszkańców Gminy Wierzbica

Ankieta dla mieszkańców Gminy Wierzbica

Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt” prowadzi internetową ankietę dotyczącą badania trafności doboru sposobu przekazywania informacji o Lokalnej Strategii Rozwoju oraz poziomu zainteresowania uczestnictwem w działaniach Lokalnej Grupy Działania.

Zapraszamy do wypełniania ankiet , informacje pozyskane z ankiety pozwolą Nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt” Więcej „Ankieta dla mieszkańców Gminy Wierzbica”

Więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Wójt Gminy Wierzbica działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz Uchwały Nr XLII/263/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Więcej „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku”

Więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 03.01.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 03.01.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, 2260 i z 2017 r. poz. 820 i 1509) z zasobu Gminy Wierzbica przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość Więcej „Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica z dnia 03.01.2018 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży”

Do góry