Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Wójt Gminy Wierzbica działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz Uchwały Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Więcej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku”

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania nr 3 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych  w dyscyplinie: piłka siatkowa z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania nr 3 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka siatkowa z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację wyżej określonego zadania w 2017 r. z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1817 ze zm.), Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania nr 3 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka siatkowa z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania nr 2 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych  w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania nr 2 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację wyżej określonego zadania w 2017 r. z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1817 ze zm.) Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania nr 2 Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

Więcej o: Kurs ECDL E-edukacja

Kurs ECDL E-edukacja

Fundacja Promocji i Rozwoju Gmin Polskich Smart Gmina z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na bezpłatne kursy w zakresie doskonalenia umiejętności korzystania z technologii informacyjno komunikacyjnych w ramach Osi priorytetowej 10.2 Kompetencje kluczowe osób dorosłych, Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Więcej „Kurs ECDL E-edukacja”

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z obszaru I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z obszaru I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań:

  1. Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych z terenu Gminy.
  2. Wczesna profilaktyka uzależnień.
  3. Realizacja programów profilaktyczno-edukacyjnych w placówkach oświatowych i w środowisku.

z obszaru I: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z obszaru I. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Do góry