Konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Centralny Port Komunikacyjny

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Pozdrawiam

_________________________________

Kazimierz Peryt

Ekspert ds. Relacji z Otoczeniem Inwestycji | Biuro Relacji z Otoczeniem Inwestycji

Investment Environment Relations Expert | Relations with Investment Environment Department

e: kazimierz.peryt@cpk.pl

m: +48 608 285 979

Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa; nr KRS 0000759991, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP 701-08-94-497; REGON 381918620; kapitał zakładowy 160.000.000 zł

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Panią/Pana m.in. w korespondencji mailowej jest Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Polityka Prywatności na stronie internetowej www.cpk.pl.

Treści zawarte w niniejszej wiadomości i załącznikach do niej stanowią Tajemnicę Przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeśli otrzymałeś tę wiadomość przez pomyłkę, bezzwłocznie skontaktuj się z nadawcą wiadomości oraz usuń jej treść.

Do góry