Więcej o: Zaproszenie na WSTĘPY 2017 w Skaryszewie

Zaproszenie na WSTĘPY 2017 w Skaryszewie

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY się­ga­ją­cy swo­ją tra­dy­cją XVII wie­ku  gro­ma­dzi w na­szym  mie­ście rol­ni­ków, ho­dow­ców i eks­por­te­rów ko­ni za­rów­no z kra­ju jak i za­gra­ni­cy. Podczas jar­mar­ku eks­po­no­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi ak­ce­so­ria ry­mar­skie, sprzęt rol­ni­czy, wy­ro­by rze­mieśl­ni­cze, rze­mio­sło, sztu­ka lu­do­wa, ale przede wszyst­kim to, co sta­no­wi kwin­te­sen­cję te­go wy­da­rze­nia czy­li ko­nie wie­lu ras i ty­pów użyt­ko­wy­ch… WSTĘPY od­by­wa­ją się tyl­ko raz w ro­ku i ma­ją ru­cho­mą da­tę. „Wstępny” czy­li w pierw­szy po­nie­dzia­łek Wielkiego Postu. Przyszłoroczny Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY od­bę­dzie się w dnia­ch 06-​07 mar­ca 2017 r. Więcej „Zaproszenie na WSTĘPY 2017 w Skaryszewie”

Więcej o: XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Więcej „XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Więcej o: Zaproszenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Zaproszenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Radomiu zaprasza na szkolenie nt,: „Innowacje w produkcji mleka w tym propagowanie ustawy o ochronie zwierząt”. 

Szkolenie odbędzie się w dniu 25.01.2017 roku (środa) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Wierzbicy – sala konferencyjna. Więcej „Zaproszenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego”

Więcej o: Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania. Więcej „Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii”

Więcej o: Komunikat WIOŚiN o zagrożeniu upraw roślin

Komunikat WIOŚiN o zagrożeniu upraw roślin

Jabłoniom zagraża owocówka jabłkóweczka, która daje dwa pokolenia w ciągu roku. Początek wyloty motyli obserwuje się najczęściej w II połowie maja. Okres ich lotu trwa około 6 tygodni. Zapłodnione samice 2-3 dni po wylocie rozpoczynają składanie jaj. Lot motyli i intensywne składanie jaj odbywa się w temperaturze powyżej 15oC. Rozwój jaj trwa średnio 8-12 dni. Więcej „Komunikat WIOŚiN o zagrożeniu upraw roślin”