Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Szanowni Rolnicy, w związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków na terenie gminy Wierzbica poszkodowani rolnicy z terenu gminy mogą składać wnioski o oszacowanie powstałych szkód w  uprawach sadowniczych, zbóż jarych, oraz roślin strączkowych.

Druk wniosku jest dostępny jako załącznik do niniejszej informacji, lub można go pobrać z Urzędu Gminy  pokój nr 21.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 maja  2017 r. Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica”

Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica

Informacja Wójta Gminy Wierzbica

W związku z dalszym występowaniem na terytorium RP wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, uprzejmie proszę mieszkańców Gminy Wierzbica hodujących w swoich gospodarstwach drób o dostosowanie się do zaleceń wynikających z treści Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – stanowiącym załącznik do niniejszej informacji. Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica”

Więcej o: Zaproszenie na WSTĘPY 2017 w Skaryszewie

Zaproszenie na WSTĘPY 2017 w Skaryszewie

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY się­ga­ją­cy swo­ją tra­dy­cją XVII wie­ku  gro­ma­dzi w na­szym  mie­ście rol­ni­ków, ho­dow­ców i eks­por­te­rów ko­ni za­rów­no z kra­ju jak i za­gra­ni­cy. Podczas jar­mar­ku eks­po­no­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi ak­ce­so­ria ry­mar­skie, sprzęt rol­ni­czy, wy­ro­by rze­mieśl­ni­cze, rze­mio­sło, sztu­ka lu­do­wa, ale przede wszyst­kim to, co sta­no­wi kwin­te­sen­cję te­go wy­da­rze­nia czy­li ko­nie wie­lu ras i ty­pów użyt­ko­wy­ch… WSTĘPY od­by­wa­ją się tyl­ko raz w ro­ku i ma­ją ru­cho­mą da­tę. „Wstępny” czy­li w pierw­szy po­nie­dzia­łek Wielkiego Postu. Przyszłoroczny Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY od­bę­dzie się w dnia­ch 06-​07 mar­ca 2017 r. Więcej „Zaproszenie na WSTĘPY 2017 w Skaryszewie”

Więcej o: XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:

  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Więcej „XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”