Więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w 2017 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w 2017 roku

Wójt Gminy Wierzbica działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz Uchwały Nr XXVIII/181/2016 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Więcej „Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne w 2017 roku”

Więcej o: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań:

  1. Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną, a dotyczących w szczególności kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji dla mieszkańców Gminy Wierzbica;
  2. Promocja i ochrona dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem miejsc pamięci narodowej na terenie Gminy Wierzbica. z obszaru I: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Więcej „Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert”

Więcej o: Uratował kobiecie życie. Strażak z Wierzbicy Kolonia uhonorowany

Uratował kobiecie życie. Strażak z Wierzbicy Kolonia uhonorowany

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste wręczenie tytułu „Strażaka Miesiąca Województwa Mazowieckiego”. Tytuł za luty otrzymał dh Łukasz Nowak z OSP w Wierzbicy-Kolonia.

Wyróżniony strażak służbę społeczną w OSP Wierzbica-Kolonia pełni od 7 lat, zawodowo jest policjantem. 10 lutego 2017 roku podczas pełnienia służy na terenie Posterunku Policji w Wierzbicy wykazał się niebywałą odwagą. Więcej „Uratował kobiecie życie. Strażak z Wierzbicy Kolonia uhonorowany”