Aktualności

Więcej o: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Wójt Gminy Wierzbica działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz Uchwały Nr II/7/2018 Rady Gminy Wierzbica z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Więcej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku”

Więcej o: Zmniejszenie kosztów ogrzewania gminnych obiektów

Zmniejszenie kosztów ogrzewania gminnych obiektów

„Kompleksowe działania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków w Gminie Wierzbica szansą na zmniejszenie kosztów oraz zapoczątkowanie procesu poprawy jakości powietrza” – to projekt, który został zrealizowany w Gminie Wierzbica, a którego pozytywne efekty będą widoczne przez kilka najbliższych lat. Więcej „Zmniejszenie kosztów ogrzewania gminnych obiektów”

Więcej o: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ogłasza  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż   działki przeznaczonej pod tereny potencjalnej lokalizacji przemysłu, baz i składów w tym przemysłu surowców mineralnych położonej w Rzeczkowie  stanowiącej własność Gminy Wierzbica, nr KW RA1S/00019640/9 będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Więcej „Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki będącej w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan”

Do góry