Aktualności

Więcej o: Zaproszenie na WSTĘPY 2017 w Skaryszewie

Zaproszenie na WSTĘPY 2017 w Skaryszewie

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY się­ga­ją­cy swo­ją tra­dy­cją XVII wie­ku  gro­ma­dzi w na­szym  mie­ście rol­ni­ków, ho­dow­ców i eks­por­te­rów ko­ni za­rów­no z kra­ju jak i za­gra­ni­cy. Podczas jar­mar­ku eks­po­no­wa­ne są mię­dzy in­ny­mi ak­ce­so­ria ry­mar­skie, sprzęt rol­ni­czy, wy­ro­by rze­mieśl­ni­cze, rze­mio­sło, sztu­ka lu­do­wa, ale przede wszyst­kim to, co sta­no­wi kwin­te­sen­cję te­go wy­da­rze­nia czy­li ko­nie wie­lu ras i ty­pów użyt­ko­wy­ch… WSTĘPY od­by­wa­ją się tyl­ko raz w ro­ku i ma­ją ru­cho­mą da­tę. „Wstępny” czy­li w pierw­szy po­nie­dzia­łek Wielkiego Postu. Przyszłoroczny Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY od­bę­dzie się w dnia­ch 06-​07 mar­ca 2017 r. Więcej „Zaproszenie na WSTĘPY 2017 w Skaryszewie”

Więcej o: Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz § 4 ust. 1 Regulaminu komisji konkursowych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Wierzbica w sprawie określenia trybu i zasad działania Komisji konkursowych do prowadzenia otwartych konkursów ofert, Wójt Gminy Wierzbica ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych i zaprasza do przekazywania zgłoszeń. Więcej „Ogłoszenie Wójta Gminy Wierzbica o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert”

Więcej o: Informacja Wójta Gminy Wierzbica o odwołaniu otwartego konkursu ofert w obszarze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informacja Wójta Gminy Wierzbica o odwołaniu otwartego konkursu ofert w obszarze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Wierzbica na podstawie pkt. VII ppkt. 11  ogłoszenia o otwartym konkursie ofert z dnia 31.01.2017 r. (znak: OP.524.2.2017), informuje o odwołaniu w całości otwartego konkursu ofert w obszarze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, na następujące zadania Więcej „Informacja Wójta Gminy Wierzbica o odwołaniu otwartego konkursu ofert w obszarze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Do góry