Gminne Przedszkole Publiczne w Łączanach

Gminne Przedszkole Publiczne w Łączanach
Łączany 61a
26-680 Wierzbica
tel. (48) 618 30 98

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00

Historia Przedszkola

Gminne Przedszkole Publiczne w Łączanach prowadzi swą działalność od 1973r. Organem Prowadzącym jest Gmina Wierzbica. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu. Przedszkole zlokalizowane jest we wsi Łączany. Mieści się w oddzielnym budynku.

Pierwszym dyrektorem Przedszkola w Łączanach była Maria Jeżewska, następnie funkcję sprawowała Bożena Włodarczyk. Od 1982-2004r. Funkcję dyrektora pełniła Zofia Grzybowska, a od 01.09.2004r. dyrektorem przedszkola jest mgr Katarzyna Duralska, która pełni tę funkcję do chwili obecnej. Początkowo przedszkole dysponowało tylko połową budynku zaadaptowaną po Urzędzie Gminy, który został przeniesiony do Wierzbicy. Warunki wówczas do pracy były nieadekwatne do potrzeb. W tym czasie do przedszkola uczęszczała duża liczba dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Znaczna większość rodziców dzieci pracowała zawodowo co wpłynęło na dużą liczbę dzieci uczęszczających jak również sporą liczbę rodziców zainteresowanych oddaniem dzieci pod opiekę naszej placówki.

Dzięki staraniom ówczesnej dyrektorki Pani Zofii Grzybowskiej baza lokalowa przedszkola uległa znacznej poprawie. W 1993 roku zaadoptowano na potrzeby placówki drugą część budynku, którą dotychczas zajmował Ośrodek Zdrowia. Dzięki temu przedszkole zyskało pomieszczenia w których urządzono dużą salę dydaktyczną, pokój nauczycielski, szatnię. Pozyskanie tych pomieszczeń pozwoliło stworzyć dobre warunki do pracy dydaktycznej jak również poprawiło warunki zabaw dla dzieci. Przedszkole dysponuje placem zabaw i bezpiecznym terenem wokół przedszkola.

W naszym przedszkolu od 1995 roku do 1998 funkcjonowały dwa oddziały oraz jeden oddział zamiejscowy przy Publicznej Szkole Podstawowej w Suliszce. Od września 1999 roku w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Łączanach do chwili obecnej funkcjonuje jeden oddział do którego uczęszcza 27 dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Spadek liczby dzieci uczęszczających do przedszkola spowodowany był niżem demograficznym, wzrostem bezrobocia wśród mieszkańców naszych okolic jak również pogarszaniem się sytuacji materialnej rodzin. W działalności przedszkola zdarzyły się kilka krotne likwidacje placówki. Dzięki determinacji rodziców, którzy solidarnie stawali w obronie placówki udało się uchronić ją przed likwidacją. Przedszkole pełni funkcję integrującą tutejsze środowisko. Rodzice wykazują zainteresowanie działalnością przedszkola. Chętnie uczestniczą w imprezach okolicznościowych organizowanych przez naszą placówkę.

Kadra pedagogiczna

Przedszkole zatrudnia 3 nauczycieli w tym dyrektor:

Katarzyna Duralska – dyrektor
Małgorzata Babula – nauczyciel
Maria Piskorz – katecheta

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje, kompetencje i doświadczenie w pracy z dziećmi. Nauczyciele mają ukończone studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz studia podyplomowe. Należy podkreślić partnerskie relacje między kadrą nauczycielską a środowiskiem lokalnym. Nauczyciele wykazują otwarcie na propozycje i sugestie ze strony rodziców.

Dodatkowe zajęcia w przedszkolu

W naszym przedszkolu prowadzone są następujące

zajęcia dodatkowe:
-j. angielski
-Rytmika
-Religia

W poniedziałki i w środy prowadzone są w naszym przedszkolu zajęcia z rytmiki które odbywają się w godz. od 9:30 – 10:00. Zajęcia te prowadzi Pan Leszek Zelga. Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach, które dają im wiele radości. Dzieci doskonale bawią się przy muzyce, przełamują swoją nieśmiałość. Zajęcia z j. angielskiego również cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, które chętnie w nich uczestniczą. Zajęci j. angielskiego prowadzi Pani Anna Kowalik. Zarówno zajęcia z rytmiki jak i z j. angielskiego są odpłatne. Koszt tych zajęć w całości pokrywają rodzice.

Osiągnięcia przedszkola

Dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w konkursach plastycznych i recytatorskich różnego szczebla, promują nasze przedszkole nie tylko na terenie gminy ale również powiatu. W 2006 roku wychowanek naszego przedszkola Kamil Chmolowski został laureatem Gminnego Konkursu Recytatorskiego w Wierzbicy. W tym samym roku dwie wychowanki  Eliza Piskorz i Patrycja Pastuszka otrzymały wyróżnienie w konkursie plastycznym organizowanym przez Komendę Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Warszawie. W konkursie plastycznym organizowanym przez Dom Kultury Borki w Radomiu z okazji Świąt Wielkanocnych wychowanka naszego przedszkola zdobył wyróżnienie.

Dużą satysfakcją dla nauczycieli pracujących w tutejszym przedszkolu jest fakt, że dzieci podejmujące naukę w klasie pierwszej nie mają większych trudności związanych z nauką jak również z aklimatyzacją. Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iłży i w Radomiu, Przedszkolami i Szkołami działającymi na terenie gminy, z GOK w Wierzbicy, Ochotniczą Strażą Pożarną w Łączanach, Ośrodkiem Zdrowia w Łączanach, Urzędem Gminy w Wierzbicy.

Do góry