Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZK), Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony informacji Niejawnej

Edward Ogorzałek
tel. (48) 618 36 37  lub  (48) 618 26 07
e-mail: oc@wierzbica.pl

SYMBOL (ZK)

Zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego:

 1. opracowywanie Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego.
 2. opracowywanie Planu Ewakuacji zwierząt i mienia II drugiego stopnia.
 3. opracowywanie dokumentów niezbędnych do funkcjonowania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 4. organizowanie posiedzeń Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 5. organizowanie prac Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zadania z zakresu obrony cywilnej:

 1. kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działające na terenie gminy w zakresie:
  • planowania działalności odnośnie realizacji zadań obrony cywilnej,
  • przygotowania i kierowania formacjami obrony cywilnej,
  • przygotowania i zapewnienia działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
  • opracowania planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
  • organizowanie szkolenia formacji obrony cywilnej oraz współudział w prowadzeniu szkolenia, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
  • kierowanie przygotowaniem ewakuacji i przyjmowania ludności oraz koordynowanie tych działań,
  • ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej jednostkom organizacyjnym działającym na terenie Gminy,
  • dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć do pełnej realizacji zadań,
  • planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,
  • planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu obrony cywilnej (prowadzenie magazynu OC),
  • planowanie i koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska.
  • tworzenie formacji obrony cywilnej,
  • współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi,
  • planowanie przygotowania ludności i mienia na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach,
  • nakładanie obowiązku wykonania świadczeń osobistych i wydawanie decyzji oraz wezwań na rzecz OC,
  • przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu nieruchomości lub rzeczy ruchomych na cele świadczeń rzeczowych oraz wezwań.

Zadania z zakresu spraw obronnych:

 1. wykonywanie zadań w zakresie obronności związanych z podwyższaniem gotowości obronnej Państwa, a także koordynowanie ich realizacji,
 2. planowanie i nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony
  w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny
 3. organizowanie doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego wstawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny wydawanie decyzji
  o przeznaczeniu osób do funkcji kuriera oraz wezwań,
 4. opracowywanie planu rozplakatowania obwieszczeń w związku z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji,
 5. przeprowadzenie czynności związanych z obowiązkiem rejestracji mężczyzn i kobiet na potrzeby powszechnego obowiązku obrony kraju (kwalifikacja wojskowa),
 6. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa
  i w czasie wojny a także stosownych programów obronnych,
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczących reklamowania z urzędu,
 8. opracowywanie planu ochrony zabytków w przypadku konfliktu zbrojnego,
 9. prowadzenie dokumentacji stałego dyżuru,
 10. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia Gminy
  na potrzeby obronne,
 11. realizacja przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Stanowiska Kierowania Wójta Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 12. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,
 13. opracowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta.

 

Z zakresu administratora bezpieczeństwa informacji (ABI): – zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
w szczególności:

 1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 2. opracowywanie sprawozdania dla administratora danych w powyższym zakresie.

Z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy BHP:

 1. przeprowadzanie szkoleń w zakresie bhp,
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
 3. prowadzenie postępowań dotyczących wypadków przy pracy,
 4. opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,
 5. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiążą się z wykonywaną pracą,
 7. prowadzenie spraw związanych z przydziałem odzieży roboczej, obuwia i sprzętu ochrony indywidualnej, doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa.

Z zakresu informacji niejawnej:

 1. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych odpowiada za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych, wykonuje zadania określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych
 2. Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych odpowiada za przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne.

Pełnomocnik wykonuje następujące zadania:

 1. kontroluje przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych przez komórki organizacyjne Urzędu,
 2. zapewnia ochronę informacji niejawnych oraz systemów i sieci teleinformatycznych,
 3. zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego,
 4. przeprowadza okresowe kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,
 5. przeprowadza szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 6. przeprowadza zwykłe postępowanie sprawdzające oraz kontrolę postępowań sprawdzających,
 7. opracowuje i uaktualnia plan ochrony informacji niejawnych,
 8. opracowuje instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
 9. zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacuje ryzyko,
 10. prowadzi wykaz stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy
  lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 11. opracowuje plany ochrony Urzędu i nadzoruje jego wykonanie,
 12. przedstawia Wójtowi do zatwierdzenia wykaz stanowisk i prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,
 13. współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
 14. informuje na bieżąco kierownika jednostki organizacyjnej o przebiegu współpracy ze służbami ochrony państwa,
 15. opracowuje plan postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Do góry