Referat Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego: Irena Kuna
tel. (48) 618 27 54
e-mail: usc@wierzbica.pl

Ewidencja Ludności: Zofia Lech
tel. (48) 618 36 30
e-mail: ewid.lud@wierzbica.pl

SYMBOL (SO-USC)

Zadania z zakresu USC:

 1. Rejestracja stanu cywilnego w formie aktów stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw
  i zgonów (księgi, system teleinformatyczny).
 2. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego.
 3. Odbieranie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
 4. Przyjmowanie oświadczeń:
 • o uznaniu ojcostwa lub odmowy przyjęcia uznania oraz ustaleniu nazwiska dziecka,
 • o zmianie imienia dziecka, jakie było wpisane do aktu urodzenia w chwili sporządzenia aktu,
 • o wyborze nazwiska, jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa
 • o nadaniu nazwiska męża matki,
 • małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
 1. Wydawanie z rejestru stanu cywilnego:
 • zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (małżeństwa wyznaniowe),
 • zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
 • zaświadczeń o stanie cywilnym,
 • odpisów skróconych, zupełnych, wielojęzycznych aktów stanu cywilnego,
 • zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.
 1. Dokonywanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych na podstawie:
 • prawomocnych orzeczeń sądów,
 • ostatecznych decyzji administracyjnych i decyzji administracyjnych o zmianie imienia lub nazwiska,
 • odpisów aktów stanu cywilnego,
 • protokołów sporządzonych przez kierowników USC albo konsulów z czynności
  z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego,
 • odpisów zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania,
 • innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu.
 1. Przyjmowanie wniosków w sprawach zmiany imienia i nazwiska:
 • prowadzenie postępowania, orzekanie i wydanie decyzji w tych sprawach,
 • informowanie właściwych organów o dokonanych zmianach.
 1. Przyjmowanie zgłoszeń zdarzeń (urodzenia, zgony) podlegających rejestracji w innym USC i przekazanie protokołu zgłoszenia do właściwego USC.
 2. Dokonywanie w aktach stanu cywilnego przypisków.
 3. Wydawanie na wezwanie sądu, prokuratury – urzędowo poświadczonych dokumentów.
 4. Wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
 5. Przyjmowanie dokumentów, organizowanie i celebrowanie jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego i 100-lecia urodzin.
 6. Wydawanie zgody lub odmowy na zwarcie związku małżeńskiego poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego.
 7. Prowadzenie postępowań dotyczących:
 • wpisania do rejestru stanu cywilnego aktów stanu cywilnego sporządzonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • sprostowanie aktu stanu cywilnego,
 • odtworzenie treści aktu stanu cywilnego,
 • ustalenie treści aktu.
 1. Prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
 2. Przenoszenie aktów stanu cywilnego zgromadzonych w księgach stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
 3. Występowanie za  pośrednictwem systemu teleinformatycznego do ministra spraw wewnętrznych  o  nadanie   PESEL   po   sporządzeniu   aktu   urodzenia   dziecka urodzonego w Polsce.
 4. Dokonywanie aktualizacji danych zgromadzonych w rejestrze PESEL po dokonaniu zmian w aktach stanu cywilnego.
 5. Prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego.
 6. Przekazywanie ksiąg  stanu  cywilnego  do  Archiwum  Państwowego,  dla których zakończył się okres przechowywania w tutejszym urzędzie.
 7. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań statystycznych dla GUS.
 8. Prowadzenie bieżących spraw w zakresie korespondencji krajowej i zagranicznej.
 9. Współpraca z  innymi  Urzędami  Stanu  Cywilnego,  organami  ewidencji  ludności
  i dowodów osobistych oraz sądami i prokuraturą w sprawach akt stanu cywilnego.
 10. Współpraca z    polskimi    placówkami    dyplomatycznymi    za    granicą oraz zagranicznymi  Urzędami Stanu Cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany  informacji   i   dokumentów   dotyczących   stanu   cywilnego obywateli   polskich
  i cudzoziemców.

Zadania z zakresu ewidencji ludności:

 • rejestracja danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych w formie elektronicznej w Powszechnym Elektronicznym Systemie  Ewidencji Ludności,
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zameldowania oraz wymeldowania (pobyt stały i czasowy),
 • przyjmowanie zgłoszeń zameldowania na pobyt stały lub czasowy cudzoziemców zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,
 • udostępnianie danych z ewidencji ludności,
 • współpraca z organami Policji w zakresie dyscypliny meldunkowej,
 • sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
 • prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stałego rejestru wyborców, spisu wyborców,
 • sporządzanie i aktualizowanie spisów wyborców dla przeprowadzania wyborów.

Zadania z zakresu dowodów osobistych:

 • realizacja czynności związanych z wydawaniem lub unieważnieniem dowodu osobistego, wprowadzanie danych do elektrycznego Systemu Wydawania dowodów osobistych,
 • aktualizacja danych o wydanych dowodach osobistych, udostępnienie danych
  z rejestru dowodów osobistych.

Do góry