Referat infrastruktury, rolnictwa i ochrony środowiska oraz gospodarki nieruchomościami

Kierownik Referatu: Rafał Pyrka
tel. (48) 618 36 17
e-mail: srodowisko@wierzbica.pl

Pracownicy:

Małgorzata Ogorzałek
tel. (48) 618 36 16
e-mail: nieruchomosci@wierzbica.pl

Henryk Sitkowski
tel. (48) 618 36 18
e-mail: zamowienia@wierzbica.pl

Barbara Krucińska
tel. (48) 618 36 28
e-mail: infrastruktura@wierzbica.pl

Dorota Fituch
tel. (48) 618 36 38
e-mail: odpady@wierzbica.pl


SYMBOL (RRN)

Do zadań referatu należą w szczególności sprawy związane z :

 1. Zapewnieniem należytego stanu sanitarnego oraz utrzymanie czystości i porządku w Gminie zgodnie z obowiązującymi przepisami, gospodarowaniem gruntami rolnymi w strefach ochronnych.
 2. Wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości oraz wymierzaniem kar pieniężnych za samowolne ich usuwanie.
 3. Renowacją i konserwacją ciągów melioracyjnych wynikających z zakresu ustawowych obowiązków Gminy.
 4. Zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniem.
 5. Realizacją przepisów ustawy o ochronie zwierząt m.in. wydawania zezwoleń na utrzymanie psa uznanego za agresywnego.
 6. Wydawaniem zezwoleń na uprawę maku i konopi.
 7. Wydawaniem decyzji w przedmiocie zniszczenia zasiewów lub nasadzeń roślin mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub zwierząt, albo mogących spowodować szkody w plonach roślin uprawnych.
 8. Nakładaniem obowiązku wykonywania prac zabezpieczających przed powodzią oraz przyznawaniem odszkodowania za straty związane z tytułu ochrony przed powodzią.
 9. Wydawaniem przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 10. Ochroną środowiska, ochroną przyrody, łowiectwem, gospodarką wodną, ochroną złóż i surowców mineralnych, ochroną przed zanieczyszczeniami oraz wykonywanie kontroli w tym zakresie.
 11. Prowadzeniem prawidłowej racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi.
 12. Prowadzeniem aktywnej polityki informacyjnej w zakresie nowych metod gospodarowania w rolnictwie, hodowli itp.
 13. Propagowaniem innych form działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem walorów przyrodniczo – turystycznych terenów wiejskich w gminie (agroturystyka) oraz szeroko pojętych usług na rzecz rolnictwa.
 14. Ochroną gruntów rolnych i leśnych.
 15. Wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 16. Prowadzeniem publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 17. Gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własności komunalną, w tym ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie w oparciu o obowiązujące w tym zakresie prawo.
 18. Prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego.
 19. Wydawaniem wypisów, odpisów, wyrysów – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntów.
 20. Opiniowanie i zatwierdzanie podziałów nieruchomości.
 21. Realizacją przysługującego Gminie prawa pierwokupu.
 22. Tworzenie zasobów gruntów gminy przez komunalizację.
 23. Scalanie i podział nieruchomości.
 24. Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczeń.
 25. Nadawanie nazw ulicom, placów oraz prowadzenie bazy adresów w systemie IMPA.
 26. Prowadzenie akt uwłaszczonych – wydawanie zaświadczeń o stanie prawnym nieruchomościami.
 27. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
 28. Sporządzanie zeznań świadków.
 29. Wybory do izb rolniczych.
 30. Przygotowywaniem materiałów do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do sporządzania projektów i planów zagospodarowania przestrzennego.
 31. Przygotowywaniem dokumentów stanowiących o zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 32. Sprawowaniem opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi oraz obiektami
  i miejscami pamięci narodowej.
 33. Naliczaniem opłat z tytułu wzrostu wartości gruntów wynikających ze zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.
 34. Zabezpieczanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańcom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (lokale mieszkalne socjalne komisja mieszkaniowa).
 35. Gospodarowaniem lokalami użytkowymi i mieszkaniami oraz przygotowaniem materiałów źródłowych dla Komisji Mieszkaniowej i jej obsługa.
 36. Prowadzeniem spraw związanych z odszkodowaniem za zajęcie nieruchomości pod drogi publiczne.
 37. Naliczaniem opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości.
 38. Przygotowywaniem dokumentacji związanej z oddaniem nieruchomości w trwały zarząd.
 39. Prowadzeniem gminnej ewidencji zabytków ruchomych i nieruchomych dla gminy Wierzbica.
 40. Nadzór nad realizacją zadań zapisanych w gminnym programie opieki nad zabytkami.
 41. Wydawanie decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 42. Wydawanie zaświadczeń o położeniu działki w planie miejscowym.
 43. Naliczanie opłat za lokale mieszkalne socjalne oraz użytkowe.
 44. Sporządzanie umów na lokale socjalne mieszkalne i użytkowe.
 45. Ustalanie stawek czynszów za lokale socjalne, mieszkalne i użytkowe.
 46. Dbałość o prawidłowy stan techniczny komunalnych zasobów mieszkaniowych.
 47. Wydawanie zaświadczeń w zakresie potwierdzania okresu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
 48. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na inwestycje gminne
 49. Przygotowanie procesu inwestycyjnego i remontowego:
  1) dokumentacja projektowo-kosztorysowa
  2) wyłanianie wykonawstwa robót
  3) sporządzenie umów z wykonawcami i wprowadzanie na budowę
  4) kontrola prawidłowej realizacji robót i rozliczanie końcowe inwestycji
  5) sporządzanie umów z inspektorami nadzoru
 50. Zamówienia publiczne:
  1) szacowanie wartości zamówienia,
  2) ogłaszanie przetargów publicznych i przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
  3) organizowanie Komisji przetargowych i udział w rozstrzyganiu przetargów
  4) sporządzanie i prowadzenie dokumentacji przetargowych na każdym etapie postępowania
  5) ogłaszanie wyników przetargów i prowadzenie statystyki.
 51. Drogi gminne:
  1) prowadzenie ewidencji dróg,
  2) przygotowanie inwestycji drogowych i remontowych dróg gminnych
  3) organizacja i nadzór remontów dróg
  4) sporządzanie decyzji lokalizacyjnych zjazdów,
  5) sporządzanie zgody na zajęcie pasa drogowego i umieszczania w nim urządzeń technicznych,
  6) sporządzanie planów organizacji ruchu i oznakowanie dróg,
  7) sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji i remontów dróg gminnych.
 52. Transport i komunikacja:
  1) organizacja transportu osobowego na terenie gminy,
  2) wydawanie pozwoleń na korzystanie z przystanków przy drogach gminnych i wiat przystankowych przy drogach wojewódzkich i powiatowych,
  3) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych
 53. Energia i oświetlenie uliczne:
  1) sporządzanie warunków na zasilanie lub zmianę zasilania w energię elektryczną budynków i obiektów gminnych,
  2) organizacja i nadzór nad konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
  3) budowa nowych punktów świetlnych i modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego,
  4) kontrola i rozliczanie zużytej energii elektrycznej oświetlenia ulicznego.
 54. Organizacje pozarządowe:
  1) opracowywanie Rocznego Programu Współpracy
  2) przygotowywanie Otwartych Konkursów Ofert na realizację zadania publicznego
  3) prowadzenie dokumentacji związanej z udzieleniem dotacji
  4) koordynowanie działalności sportowej na terenie gminy.
 55. Gospodarka cieplna:
  1) nadzór nad powierzonymi kotłowniami w Wierzbicy przy ul. Sienkiewicza 32, Żeromskiego 34, Urzędu Gminy,
  2) utrzymanie urządzeń kotłowni gwarantujących bezawaryjną dostawę ciepła do odbiorców.
  3) zaopatrywanie kotłowni w olej opałowy i rozliczanie jego zużycia,
  4) wyliczanie emisji i opłat za emitowanie zanieczyszczeń do powietrza
  5) nadzorowanie pracy konserwatorów kotłowni.
 56. Z zakresu ochrony zabytków:
  1) dbałość o utrzymanie i opieka nad obiektami zabytkowymi,
  2) organizowanie i sprawowanie opieki ad miejscami pamięci narodowej w tym
  3) grobami wojennymi,
  4) wydawanie zarządzeń w celu zabezpieczenia zabytku w nagłych przypadkach,
  5) przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku,
  6) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub
  7) odkryciu wykopaliska,
  8) prowadzenie ewidencji dóbr kultury niewpisanych do rejestru zabytków a znajdujących się na terenie gminy.

Do góry