2009

Budowa i modernizacja dróg gminnych:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Modernizacja ulicy Krasickiego, placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i uliczek przyległych w Wierzbicy
2 Dofinansowanie do modernizacji drogi powiatowej na trasie Polany-Krzyżanowice o dł. 1330mb
3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Wielka-Kresy o dł. 900mb
4 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Suliszka o dl. 1400mb
5 Remont chodnika i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 o długości 597 metrów. Inwestycja ta została wykonane wspólnie z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie i Gminą Wierzbica
6 Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej Wierzbica-Ruda Wielka-Kowala – I etap (798 m w Wierzbicy)

Jednostki OSP:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Termomodernizacja budynku remizy w Łączanach, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie okładzin schodów zewnętrznych płytkami kamionkowymi, wymiana obróbek blacharskich i przełożenie instalacji odgromowej
2 Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Rzeczkowie
3 Zakup motopompy dla jednostki OSP w Polanach
4 Modernizacja oraz remont wewnętrzny budynku remizy OSP w Rzeczkowie
5 Wykonanie ogrodzenia wokół remizy w Rzeczkowie

Oświetlenie w gminie:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wielka-Kresy

Modernizacja świetlic:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Kontynuacja budowy świetlicy we wsi Pomorzany polegała na wykonaniu docieplenia budynku świetlicy, wykonaniu ogrodzenia, tarasu i opaski budynku, chodników i parkingów oraz kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociągowej wewnętrznej

Remonty w szkołach:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Kompleksowy remont pierwszego piętra budynku szkoły w Rudzie Wielkiej
2 Modernizacja centralnego ogrzewania w szkole w Zalesicach
3 Budowa boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy – I etap

Biologiczne oczyszczalnie:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni biologicznej przy budynku użyteczności publicznej w m. Ruda Wielka

Pozostałe:

Lp. rodzaj i miejsce zadania
1 Adaptacja lokalu użytkowego w bloku nr 20 dla potrzeb Policji
2 Remont parku w Wierzbicy: renowacja murku wokół parku, wyłożenie z kostki brukowej głównej alejki oraz utwardzenie kruszywem pozostałych alejek, umocowanie 10 ławek oraz rozstawienie koszy

Środki pozyskane:

Pozyskanie przez Gminę środków na realizację zadań w ramach Programu Integracji Społecznej 485 395,04 zł
Pozyskanie środków na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 53 000,00 zł

Do góry