Referat finansów i podatków, budżetu i kontroli

Kierownik Referatu: Irena Stańkowska – Skarbnik Gminy
tel. (48) 618 36 24
e-mail: skarbnik@wierzbica.pl

Pracownicy:

Jadwiga Ziętek tel. (48) 618 36 22
e-mail: podatki.jz@wierzbica.pl

Agnieszka Jastrzębska tel. (48) 618 36 22
e-mail: podatk.aj@wierzbica.pl

Barbara Rokita tel. (48) 618 36 23
e-mail: podatki.br@wierzbica.pl

Irena Tomkowska tel. (48) 618 36 23
e-mail: podatki.it@wierzbica.pl

Jolanta Szkopek tel. (48) 618 36 25
e-mail: ksiegowosc.jsz@wierzbica.pl

Barbara Smorągiewicz tel. (48) 618 36 25
e-mail: ksiegowosc.bs@wierzbica.pl

Zofia Nogajska tel. (48) 618 36 26
e-mail: ksiegowosc.ug@wierzbica.pl

Irmina Piskorz tel. (48) 618 36 26
e-mial: ksiegowosc.ip@wierzbica.pl

Anna Wójcicka tel. (48) 618 36 35
e-mail: wspolnoty@wierzbica.pl

Anna Sen tel. (48) 618 36 27


SYMBOL (FN)

Do zadań Referatu należy:

 1. Z zakresu planowania i realizacji budżetu:
  1. bilansowanie finansowych potrzeb Gminy wpływami:
   • z dochodów własnych,
   • z innych tytułów: subwencje, kredyty, dotacje, obligacje gminne,
  2. bieżąca analiza realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
  3. racjonalne dysponowanie środkami budżetowymi poprzez dokonywanie zmian w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej,
  4. opracowywanie projektu budżetu Gminy w trybie określonym przez Radę Gminy oraz projektów zmian w budżecie w trakcie roku,
  5. ustalanie na podstawie ustalonego budżetu szczegółowego podziału dochodów i wydatków budżetowych,
  6. wykonywanie budżetu poprzez przekazywanie środków dla jednostek wykonujących budżet Gminy wg ustalonego planu finansowego,
  7. kontrola pod względem finansowym umów zawieranych w ramach wykonywania budżetu,
  8. nadzorowanie przestrzegania równowagi i dyscypliny budżetowej,
  9. prowadzenie obsługi księgowej budżetu,
  10. prowadzenie spraw z zakresu kredytowania działalności gminy,
  11. prowadzenie analiz finansowych dotyczących głównie:
   • udzielania poręczeń finansowych,
   • korzystania z kredytów i pożyczek,
   • monitoringu prowadzonej działalności,
  12. współpraca z bankami i funduszami w zakresie:
   • bieżącej obsługi finansowej gminy,
   • lokowania nadwyżek finansowych,
   • zaciągania zobowiązań finansowych,
  13. sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  14. prowadzenie ewidencji księgowej majątku Gminy i rozliczanie inwentaryzacji wszystkich aktywów objętych ewidencją majątkową.
  15. prowadzenie spraw dotyczących naliczania i ewidencji wynagrodzeń oraz wszystkich rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS,
  16. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji VAT, czynszów za lokale komunalne, rozliczeń z tytułu dostaw wody i wywozu nieczystości,
  17. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową oraz z Izbami i Urzędami Skarbowymi a także innymi jednostkami kontroli finansowej,
  18. opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie podatków i opłat lokalnych,
  19. prowadzenie kasy.
 2. Z zakresu wymiaru i księgowości podatków i opłat lokalnych:
  1. dokonywanie wymiaru i prowadzenie księgowości podatków i opłat lokalnych,
  2. prowadzenie ewidencji stanu majątkowego podatników do wymiaru podatków lokalnych,
  3. prowadzenie kontroli podatników pod względem prawidłowości złożonych zeznań podatkowych,
  4. nadzór nad wywiązywaniem się podatników z wymierzonych podatków,
  5. prowadzenie egzekucji w zakresie należności z tytułu podatków i opłat, dla których Wójt jest właściwy do ich ustalania i pobierania,
  6. rozpatrywanie wniosków podatników w sprawach zmian dotyczących wymiaru podatków lokalnych i podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy,
  7. prowadzenie rejestru dłużników i wierzycieli, uzgadnianie sald,
  8. zgłaszanie zaległości podatkowych w postępowaniu upadłościowym i naprawczym,
  9. udzielanie pisemnych interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, w indywidualnych sprawach podatników z zakresu podatków i opłat lokalnych,
  10. powadzenie spraw związanych z podatkiem akcyzowym zawartym w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 3. Z zakresu gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej Gminy:
  1. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości jednostki organizacyjnej Gminy,
  2. bieżące prowadzenie ewidencji księgowej zapewniającej prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie będące w posiadaniu jednostki,prawidłowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
  3. prowadzenie sprawozdawczości finansowej jednostki organizacyjnej Gminy,
  4. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych
   przez poszczególne komórki organizacyjne,
  5. ustalanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania
   oraz kontroli dokumentów,
  6. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu jednostek,
  7. zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostki,
  8. prowadzenie obsługi kasowej Urzędu oraz przestrzeganie zasad ochrony wartości pieniężnych,
  9. terminowe ściąganie należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłata zobowiązań,
  10. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu będących
   w dyspozycji jednostki,
  11. przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
  12. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości,
  13. współpraca z referatami Urzędu w zakresie wykonania planu finansowego jednostki,
  14. organizowanie narad z sołtysami i nadzór nad prawidłowością rozliczeń sołtysów.
  15. ewidencja wydatków z tytułu wypłat stypendiów oraz realizacja kasowa i bankowa wypłat,
  16. wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata świadczeń rodzinnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych.

Do góry