Referat organizacyjno-prawny

Kierownik Referatu: Maciej Kotowski
tel. (48) 618 36 39
e-mail: kotowski@wierzbica.pl

SYMBOL (OP)

1. Z zakresu obsługi Rady i jego organów wewnętrznych:

 1. obsługa kancelaryjno – techniczna Rady,
 2. organizacyjne przygotowanie posiedzeń Rady i jej Komisji,
 3. zapewnienie terminowego przygotowania materiałów dla potrzeb Rady i jej organów wewnętrznych,
 4. opracowywanie protokołów z sesji, posiedzeń i spotkań,
 5. prowadzenie rejestrów uchwał Rady,
 6. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 7. organizowanie przyjęć obywateli w sprawach skarg i wniosków do załatwienia według kompetencji,
 8. opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady okresowych informacji, ocen i analiz działalności Rady, jej organów wewnętrznych oraz działalności radnych, podejmowanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego czynności zmierzających do zapewnienia współdziałania Rady i jej organów,
 9. podawanie na tablicy ogłoszeń bieżących informacji o pracy Rady,
 10. współdziałanie w wykonywaniu prac związanych z wyborami sołtysów i rad sołeckich oraz ławników w zakresie uzgodnionym pomiędzy Przewodniczącym Rady i Wójtem,
 11. przekazywanie uchwał Rady do Biura Prawnego Wojewody Mazowieckiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego oraz innych organów zgodnie z przepisami prawa,
 12. przekazywanie uchwał Rady, celem ich stosowania, właściwym merytorycznie wydziałom oraz jednostkom organizacyjnym Gminy,
 13. sporządzanie miesięcznych zestawień diet radnych, organizowanie narad z sołtysami.

2. Z zakresu spraw organizacyjnych:

 1. opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu, Statutu Gminy,
 2. przygotowywanie projektów zarządzeń Wójta jako Kierownika Urzędu,
 3. prowadzenie ewidencji spraw sądowych,
 4. prowadzenie rejestru wniosków o udzielenie informacji publicznej,
 5. prowadzenie i obsługa sekretariatu,
 6. przygotowywanie pomieszczeń, obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,
 7. wysyłanie korespondencji,
 8. rozliczanie kosztów przesyłek i sporządzanie zestawień,
 9. prowadzenie spraw socjalnych w Urzędzie.

3. Z zakresu kadr:

 1. prowadzenie polityki kadrowej w Urzędzie,
 2. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych m.in. prowadzenie akt osobowych, prowadzenie spraw związanych z przeszeregowaniami pracowników, przygotowywanie zaświadczeń, świadectw pracy,
 3. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 5. prowadzenie rejestrów:
  • delegacji służbowych,
  • upoważnień, pełnomocnictw,
  • zwolnień lekarskich,
  • urlopów,
 6. ustalenie zakresów czynności oraz okresowych ocen pracowniczych wobec kierowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i zawodowymi,
 8. organizowanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze,
 9. prowadzenie statystyk z zakresu kadr i zatrudniania;
 10. prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych z pracownikami Urzędu,
 11. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi,
 12. dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa higieny pracy.

4. Z zakresu skarg i wniosków:

 1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
 2. koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków,
 3. kontrolowanie terminowości załatwiania skarg przez wydziały i jednostki podporządkowane.

5. Z zakresu spraw administracyjno – gospodarczych

 1. prowadzenie spraw pieczęci i tablic urzędowych,
 2. prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia Urzędu oraz przygotowanie okresowego wybrakowania wyposażenia,
 3. gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami,
 4. prowadzenie spraw związanych z zaopatrywaniem Urzędu w materiały biurowe, piśmienne oraz środki higieniczne,
 5. konserwacja urządzeń biurowych,
 6. nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w budynkach Urzędu,
 7. wywieszanie na tablicach ogłoszeń Urzędu, sądowych oraz innych instytucji
  i podmiotów,
 8. nadzór nad utrzymaniem czystości w pomieszczeniach,
 9. prenumerata czasopism, wydawnictw i dzienników urzędowych.

6. Z zakresu informatyki:

 1. planowanie rozwoju sieci komputerowej i jej rozbudowa, w tym planowanie zakupów i inwestycji w tym zakresie,
 2. przygotowywanie założeń do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) do przetargów na zakup sprzętu informatycznego,
 3. konserwacja, modernizacja i naprawa sprzętu komputerowego,
  nadzór nad instalowaniem i testowaniem oprogramowania użytkowego,
 4. pomoc przy wdrażaniu wybranego oprogramowania dla potrzeb poszczególnych referatów,
 5. sporządzanie kopii bezpieczeństwa baz danych,
 6. prowadzenie ewidencji infrastruktury informatycznej (urządzeń i wyposażenia) będącej na wyposażeniu poszczególnych stanowisk,
 7. prowadzenie rejestru używanych w Urzędzie programów komputerowych
  i ważności licencji,
 8. organizacja i koordynacja szkoleń komputerowych dla pracowników Urzędu,
 9. administrowanie siecią komputerową
 10. sprawowanie opieki nad serwerem,
 11. prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 12. prowadzenie i aktualizacja strony www.wierzbica.pl

7. Z zakresu promocji:

 1. gromadzenie informacji o gminie i przygotowywanie materiałów promujących na zewnątrz,
 2. prowadzenie spraw związanych z imprezami promującymi gminę oraz spraw wydawnictw, folderów oraz innych materiałów promujących gminę, merytoryczne przygotowanie materiałów prezentowanych na stronie internetowej gminy
 3. kreowanie pozytywnego wizerunku gminy,
 4. bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie promocji gminy.

8. Z zakresu działalności gospodarczej:

 1. przyjmowanie i przesyłanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

9. Z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi:

 1. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 2. wydawanie decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia,
 3. wydawanie decyzji odmawiających wydania zezwolenia,
 4. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

10. Z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych:

 1. udzielanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych,
 2. wydawanie decyzji w sprawie imprez masowych.

11. Z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 1. współdziałanie i nadzór w zakresie realizacji zadań statutowych w jednostkach OSP,
 2. współdziałanie w planowaniu wydatków na cele utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, nadzorowaniu ich realizacji oraz sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie,
 3. rozliczanie kierowców ze zużytego paliwa zgodnie z miesięczną kartą drogową pożarniczego pojazdu samochodowego i sprzętu silnikowego,
 4. prowadzenie ewidencji zakupionego i zużytego paliwa i olejów,
 5. przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji sprzętu w jednostkach OSP
 6. współdziałanie w realizacji zapotrzebowań na zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania oraz remontu sprzętu i obiektów,
 7. współdziałanie w zakresie ubezpieczenia członków OSP, pojazdów pożarniczych i budynków,
 8. przygotowanie i obsługa posiedzeń Zarządu Gminnego Związku OSP,
 9. kierowanie osób funkcyjnych OSP na szkolenia z zakresu ochrony p.poż,
 10. współdziałanie w zakresie nadzoru (kontroli) nad działalnością bojową OSP w przeprowadzaniu ćwiczeń i zawodów pożarniczych,
 11. obsługa zebrań sprawozdawczych i sprawozdawczo-wyborczych w OSP,
 12. prowadzenie działalności propagandowej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa p. pożarowego i zmniejszenia zagrożenia pożarowego,
 13. współdziałanie w sprawowaniu nadzoru nad ochroną p. pożarową w stosunku do podległych jednostek organizacyjnych (poprzez kontrolę tych jednostek i wydawanie zaleceń).

12. Z zakresu archiwum:

 1. gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych znajdujących się w Urzędzie,
 2. klasyfikowanie, kwalifikowanie i brakowanie materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie archiwum zakładowego,
 3. współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie przekazywania akt,
 4. przygotowywanie zmian w obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących działania archiwum i czynności kancelaryjnych,
 5. bieżąca kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej oraz stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt.

13. Z zakresu obsługi bezrobotnych:

 1. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
 2. prowadzenie spraw związanych ze stażami absolwentów, robotami publicznymi i interwencyjnymi,
 3. organizacja i nadzór pracowników w zakresie robót publicznych, prac interwencyjnych, staży,
 4. organizowanie i dozorowanie pracy społecznie użytecznej wykonywanej przez skazanych wyrokiem sądu. prowadzenie ewidencji osób przeznaczonych do wykonywania nieodpłatnej, dozorowanej pracy na cele społeczne.

14. Z zakresu przyznawania pomocy materialnej uczniom zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

 1. przyjmowanie wniosków o pomoc materialną,
 2. przygotowywanie decyzji o przyznaniu pomocy materialnej.

15. Z zakresu wspólnot mieszkaniowych:

 1. prowadzenie spraw związanych z obsługą wspólnot mieszkaniowych,
 2. prowadzenie spraw związanych z obsługą mieszkań komunalnych i lokali użytkowych,
 3. przekazywanie informacji o zobowiązaniach dłużników do Krajowego Rejestru Długów.

16. Z zakresu funduszu świadczeń alimentacyjnych:

 1. prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 2. przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 3. ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich wysokości,
 4. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu świadczeń z funduszu
  alimentacyjnego.

17. Z zakresu świadczeń rodzinnych:

 1. prowadzenie postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych, opiekuńczych
  i pielęgnacyjnych:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
  • zapomoga wypłacana przez gminy,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 2. przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczenia rodzinnego oraz dodatków z tytułu:
  • urodzenia dziecka,
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
  • samotnego wychowywania dziecka,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
  • prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych.
  • prowadzenie postępowania w sprawach wstrzymywania lub zawieszenia wypłaty tych świadczeń rodzinnych,
  • przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Do góry