Skarbnik

Jolanta Szkopek
tel. (48) 618 36 24
e-mail: skarbnik@wierzbica.pl
 1. Skarbnik jest Głównym Księgowym Budżetu.
 2. Skarbnik zapewnia prawidłowe wykonywanie zadań w zakresie spraw finansowych przy pomocy Zastępcy Skarbnika oraz sprawuje kontrolę i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi realizującymi te zadania.
 3. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
  1. prowadzenie rachunkowości Gminy;
  2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
  3. dokonywanie wstępnej kontroli:
   • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
   • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
  4. przygotowywanie projektu budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej, ich zmian oraz nadzór nad ich realizacją;
  5. przestrzeganie równowagi budżetowej, dyscypliny finansów publicznych i dyscypliny
   budżetowej;
  6. zapewnienie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie i jednostkach
   organizacyjnych Gminy;
  7. kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań
   finansowych;
  8. nadzorowanie sprawozdawczości budżetowej;
  9. przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej Gminy, opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i analizy gospodarki finansowej;
  10. opiniowanie projektów uchwał Rady powodujących skutki finansowe dla Gminy;
  11. przygotowywanie projektów unormowań wewnętrznych z zakresu spraw finansowych.
 4. Skarbnikowi podlega:
  1. Referat Finansów,
  2. Referat Oświaty – w zakresie spraw finansowych.

Do góry