Skarbnik

Jolanta Szkopek
tel. (48) 618 36 24
e-mail: skarbnik@wierzbica.pl

Do zadań i kompetencji Skarbnika w szczególności należy:

  • opracowanie dla potrzeb Wójta projekt budżetu Gminy uwzględniając przepisy ustawy o finansach publicznych, wskazówki Rady Gminy oraz informacje o stanie mienia komunalnego,
  • czuwanie nad prawidłowym wykonywaniem budżetu,
  • opracowanie wniosków w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy,
  • opracowanie zbiorcze sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu i analizy gospodarki finansowej,
  • prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami,
  • udzielanie kontrasygnaty na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania pieniężne,
  • udział w sesjach Rady Gminy,
  • kierowanie Referatem Finansów i Podatków oraz Budżetu i Kontroli.

 

Do góry