Sekretarz

Renata  Leśniewska-Grzywacz
tel. (48) 618 36 10
e-mail: sekretarz@wierzbica.pl
 1. Sekretarz w zakresie ustalonym przez Wójta, kieruje bieżącą pracą Urzędu,
  zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i odpowiednie warunki działania, nadzoruje
  i koordynuje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu i w tym zakresie
  podlegają mu bezpośrednio Kierownicy.
 2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
  1) pełnienie funkcji Kierownika Urzędu w razie nieobecności Wójta;
  2) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Urzędu i przestrzeganiem regulaminów, zarządzeń Wójta oraz instrukcji kancelaryjnej;
  3) nadzorowanie przestrzegania terminowego załatwiania petycji, skarg i wniosków;
  4) nadzorowanie udzielania odpowiedzi w zakresie informacji publicznej;
  5) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących strukturę i zasady działania Urzędu;
  6) sprawowanie nadzoru nad doskonaleniem kadr;
  7) przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
  8) sprawowanie nadzoru nad procesem informatyzacji Urzędu, zakupami środków trwałych i remontami;
  9) koordynowanie zadań związanych z planowaniem pracy w Urzędzie.
 3. Sekretarz realizuje i nadzoruje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, za pośrednictwem
  Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu oraz przy współpracy z Kierownikami
  jednostek organizacyjnych.
 4. Sekretarzowi podlega:
  – Referat Organizacyjno-Prawny;
  – Referat Oświaty z wyłączeniem spraw finansowych.
 5. Sekretarz pełni funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz bezpośrednio
  nadzoruje realizację zadań przez Referat Spraw Obywatelskich – Urząd Stanu Cywilnego.

Do góry