Wójt Gminy

Zdzisław Cezary Dulias
tel. (48) 618 36 10
e-mail: wojt@wierzbica.pl

Do zadań i kompetencji Wójta w szczególności należy:

 • gospodarowanie mieniem komunalnym,
 • realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie Gminy, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych gminy, występowanie z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Skarbnika, Sekretarza, powoływanie zastępcy wójta,
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,
 • upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w imieniu Wójta Gminy,
 • dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą Urzędu,
 • powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu Sekretarzowi Gminy lub Zastępcy Wójta,
 • zapewnienie warunków organizacyjnych dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dbanie o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy,
 • wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń),
 • ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
 • zapewnienie realizacji zadań Urzędu określonych regulaminem organizacyjnym i przepisami normatywnymi,
 • przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,
 • nadzorowanie działalności sołectw,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.

 

Do góry