Wójt Gminy

Zdzisław Cezary Dulias
tel. (48) 618 36 10
e-mail: wojt@wierzbica.pl
 1. Wójt wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów szczególnych.
 2. Do zadań i kompetencji Wójta należy w szczególności:
  1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie, podejmowanie decyzji majątkowych dotyczących zwykłego zarządu mieniem Gminy w obowiązującym trybie;
  3) zarządzanie mieniem gminnym zgodnie z przeznaczeniem i składanie Radzie wniosków i propozycji w tym zakresie;
  4) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy, określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie zapewniające skuteczne wykonywanie zadań własnych i zleconych, zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników oraz ocena kadry kierowniczej Urzędu;
  5) przedkładanie Radzie projektów uchwał;
  6) ogłaszanie uchwał Rady oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, wykonywanie uchwał Rady;
  7) wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy, sprawowanie zarządzania kryzysowego na terenie Gminy, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań w zakresie obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;
  8) współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisywanych porozumień, kierowanie działaniami w czasie klęski żywiołowej wprowadzanej na terenie Gminy;
  9) pełnienie funkcji Administratora Danych Osobowych;
  10)zapewnienie realizacji uprawnień interesantów dotyczących dostępu do informacji publicznej;
  11)pełnienie funkcji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
  12)powoływanie Komisji Przetargowych;
  13)wydawanie zarządzeń wprowadzających regulaminy wewnętrzne dotyczące działalności Urzędu;
  14)podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów;
  15)współdziałanie z organami sołectw w wykonywaniu przez nie zadań, w tym zadań z zakresu administracji publicznej;
  16)wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa, Regulaminem oraz uchwałami Rady.
 3. Wójtowi podlega:
  1) Sekretarz;
  2) Skarbnik;
  3) Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska;
  4) Główny Specjalista ds. Inwestycji;
  5) Radca Prawny;
  6) Samodzielne stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego;
  7) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
  8) Kierownicy jednostek organizacyjnych.
 4. Wójt wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 5. Decyzje, o których mowa w ust. 1 wydaje z upoważnienia Wójta Sekretarz, Skarbnik i kierownicy referatów, o ile Wójt nie zarządzi inaczej.
 6. Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1.
 7. Wykaz upoważnień, o których mowa w ust. 2 i 3 prowadzony jest w Referacie Organizacyjno-Prawnym.

Do góry