Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbicy

 • Marlena Mikus – przewodnicząca Komisji
 • Tomasz Różycki – wiceprzewodniczący
 • Joanna Sowa – sekretarz
 • Marta Guźdź – Kozak – członek
 • Paweł Pawlina – członek
 • Stefan Ruzik – członek

Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbicy na 2022 rok

Lp. Miesiąc Termin
1 Czerwiec 10-06-2022r.

24-06-2022r.

2 Lipiec 08-07-2022r.

22-07-2022r.

3 Sierpień 05-08-2022r.
4 Wrzesień 09-09-2022r.
5 Październik 07-10-2022r.
6 Listopad 04-11-2022r.
7 Grudzień 02-12-2022r.

Zasady przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wierzbica

Zasady przyznawania środków za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wzór wniosku o dofinansowanie działań profilaktycznych

Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego?

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

 • Gminne/Miejskie Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Prokuratura.

Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbicy przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Gminy Wierzbica. GKRPA obsługuje osoby, które chcą zgłosić problem alkoholowy i uzyskać pomoc, jak również osoby uzależnione.

Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest (i tak bywa najczęściej), gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Policja itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Aby zobowiązać daną osobę do leczenia odwykowego, muszą wystąpić jednocześnie przynajmniej dwie wskazane w ustawie przesłanki: uzależnienie od alkoholu (ostatecznie potwierdzą to biegli) i przynajmniej jedna z przesłanek o tzw. charakterze społecznym:

 • rozkład życia rodzinnego,
 • demoralizacja małoletnich,
 • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego

Samo stwierdzenie uzależnienia nie stanowi podstawy do skierowania sprawy ani do GKRPA, ani potem do sądu, ponieważ ta procedura nie jest uruchamiana z powodu tego, że człowiek jest uzależniony, ale ze względu na szkody, jakie w związku ze swoim piciem wyrządza innym.

Procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego prowadzona przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbicy

Prowadzona przez Gminną Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbicy procedura zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego nie podlega regulacjom Kodeksu postępowania administracyjnego.

Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbicy o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze oraz w postępowaniu sądowym – nie przysługuje jej uprawnienie do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.

Działanie 1.

Po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu następuje jego rozpatrzenie pod względem zasadności prowadzonej procedury. GKRPA zaprasza osobę zgłoszoną na posiedzenie, na którym członkowie Komisji starają się zmotywować osobę do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego, wskazują ośrodki, w których osoba mająca problem z alkoholem może uzyskać pomoc w formie konsultacji, terapii stacjonarnej
lub ambulatoryjnej.

Działanie 2.

Jeżeli osoba zgłoszona nie stawi się na pierwsze spotkanie, zapraszana jest na kolejny termin posiedzenia Komisji.

Działanie 3.

W przypadku stawienia się osoby zgłoszonej i wykazania przez nią woli do podjęcia leczenia GKRPA monitoruje, czy osoba uczestniczy w zajęciach, czy powstrzymuje się od spożywania alkoholu, czy nie zakłóca porządku publicznego lub domowego. Robi to poprzez zapraszanie osoby zgłoszonej z zaświadczeniem z ośrodka terapeutycznego lub poprzez wywiad w Punkcie Konsultacyjnym ds. rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych (działającym przy Urzędzie Gminy w Wierzbicy).

Działanie 4.

Jeżeli fakt nadużywania alkoholu zostaje potwierdzony przez instytucje (np. Punkt Konsultacyjny, GOPS, Policja, Kurator Sądowy) albo przez członków rodziny, GKRPA kieruje osobę zgłoszoną do lekarzy biegłych sądowych na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju i zakładu leczniczego.

Działanie 5.

Gdy osoba kierowana na badania nie zgłasza się na termin wyznaczonych badań GKRPA kieruje wniosek do Sądu o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W takim przypadku, Sąd wydaje postanowienie o doprowadzeniu na badanie do lekarzy biegłych przez Policję.

Działanie 6.

Do Sądu kierowane są również wnioski w przypadkach, gdy osoba zgłosi się na badanie, lekarze stwierdzą zespół uzależnienia od alkoholu, ale osoba nie podejmie leczenia odwykowego i nie zaprzestaje spożywania alkoholu, czyli w każdym przypadku, gdy leczenie nie przebiega prawidłowo.


Wniosek o podjęcie czynności zmierzających do leczenia odwykowego – Pobierz

Wnioski o podjęcie czynności zmierzających do leczenia odwykowego należy składać bezpośrednio w:

Urzędzie Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26 – 680 Wierzbica,

 tel: 48 618 36 10
e-mail: gkrpa@wierzbica.pl

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbicy – wniosek o podjęcie czynności zmierzających do leczenia odwykowego”


Więcej informacji dotyczącej procedury zobowiązania do leczenia odwykowego na stronie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego – przewodnik dla rodzin

Do góry