Program Integracji Społecznej

Program Integracji Społecznej jest częścią Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, realizowanego z pożyczki Banku Światowego, a wdrażanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej.
Program Integracji Społecznej ma wesprzeć gminy we wdrażaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych poprzez finansowanie projektów z nich wynikających. Ponadto, w zależności od potrzeb, ma służyć gminom w tworzeniu strategii lub uaktualnianiu istniejącego dokumentu. Lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych powinny powstawać w wyniku dyskusji środowisk lokalnych, z uwzględnieniem liderów lokalnych społeczności (m.in.: instytucji samorządowych, kościelnych, szkół, ośrodków zdrowia, organizacji pozarządowych) oraz zwykłych mieszkańców.
Realizacja projektów finansowanych w ramach Programu Integracji Społecznej powinna stanowić istotny impuls do wzmocnienia i tworzenia lokalnych organizacji pozarządowych aktywnie włączających się w proces integracji społecznej na terenie gmin.
Celem Programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich, aktywizacja lokalnych społeczności i przygotowanie ich do korzystania z innych programów. Działania podjęte w ramach Programu Integracji Społecznej przyczynią się do lepszego planowania usług społecznych przez gminy we współpracy z partnerami społecznymi, liderami lokalnymi i mieszkańcami oraz rozwoju lokalnych organizacji.

Przyznana kwota alokacji na realizację Programu Integracji Społecznej na lata 2008-2009 wynosi: 135 200 EUR, tj.: 485 395,04 PLN

Plan Działania Gminy Wierzbica na rok 2009

Pismo zatwierdzające Plan Działania Gminy Wierzbica na rok 2009

Zaproszenie do składania ofert 2009

Wzór oferty

Wzór porozumienia

Wyniki konkursu – 2009

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica na lata 2008-2013

Pismo zatwierdzające Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Wierzbica

Uchwała Rady Gminy Wierzbica z 30.09.2008 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zarządzenie Wójta nr 68 w spr powołania zespołu d/s realizacji PIS

Zarządzenie Wójta nr 42 w spr powołania Gminnej Komisji Oceniającej d/s oceny ofert składanych w procedurze CCP

Zarządzenie Wójta nr 33 w sprawie zmian w składzie zespołu d/s aktualizacji i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zarządzenie Wójta nr 17 w spr zatwierdzenia Planu Działania

Zarządzenie Wójta nr 16 w sprawie powołania zespołu d/s realizacji PIS

Zarządzenie Wójta nr 15 w spr powołania zespołu d/s aktualizacji i ewaluacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Podręcznik PIS

Do góry