Straż pożarna

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy powstała w 1918 roku. Na pierwszym założycielskim zebraniu na listę członków OSP wpisało się 28 ochotników. Najbardziej zaangażowanymi osobami w tworzeniu jednostki byli druhowie: Feliks Rafalski, Władysław Lipiński, Wacław Kwiecień, Walenty Balana, Kazimierz Ziółko, Stefan Ciszek, Julian Grabski, Ignacy Taczanowski, Franciszek Ziółko, Teofil Szkopek, Feliks Skrzypowski, Julian Markiewicz, Władysław Ziółko, Feliks Więcaszek, Franciszek Łukawski, Julian Grabski, Wacław Kwiecień, Julian Ogorzałek i Franciszek Mosioł. Pierwszym prezesem wierzbickiej jednostki OSP został druh Feliks Rafalski, a pierwszym naczelnikiem druh Władysław Lipiński. W chwili założenia OSP w Wierzbicy nie posiadała żadnego sprzętu przeciwpożarowego, jak również strażnicy. Pierwszym i najważniejszym zadaniem, jakie stanęło przed utworzoną jednostką było pobudowanie strażnicy oraz zakup sprzętu przeciwpożarowego.

W marcu 1918 r. członkowie założyciele przystąpili do budowy pierwszej strażnicy, to znaczy „szopy:. Wybudowano ją w centrum osady (obecnie Pl. Jana Pawła II). Ze szczupłych środków finansowych własnych i darowanych przez społeczeństwo Wierzbicy, strażacy zakupili sikawkę ręczną dwucalową oraz wóz konny żelazny czterokołowy.

W 1927 r. dzięki dużemu zaangażowaniu członków oraz objęciu funkcji naczelnika przez druha Kazimierza Dałmasa, jednostka osiągnęła wysoki poziom w powiecie radomskim i została wydelegowana na zawody do Częstochowy. W zawodach strażacy zajęli I miejsce, a w nagrodę otrzymali sikawkę 2 i 1/2 cala.

W kolejnych latach swojej działalności strażacy rozbudowali strażnicę „szopę”, uzupełnili sprzęt strażacki – zakupili beczki na wodę, hełmy i mundury. W sąsiedztwie strażnicy mieściła się studnia z wodą. W 1939 r. doceniając pomyślny rozwój organizacji, jej zasługi w walce z czerwonym kurem oraz uczciwą, społeczną pracę członków i Zarządu społeczeństwo Wierzbicy Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej ufundowało sztandar, który jest w jej posiadaniu do chwili obecnej.

Po wybuchu II wojny światowej OSP w Wierzbicy powiększyła swoje szeregi do 60 członków i poza typową działalnością strażacką, zajmowała się organizacją podziemnego ruchu oporu do walki z hitlerowskim okupantem. Akcesoria strażackie, sztandar, mundury, hełmy oraz ważniejszy sprzęt przeciwpożarowy przechowywane były rotacyjnie u poszczególnych członków. Jednostka w ten sposób zapobiegła ich przejęciu przez władze okupacyjne.

Po zakończeniu wojny w 1945 r. został powołany nowy skład Zarządu. Funkcję prezesa objął druh Jan Zawisza, a naczelnika druh Feliks Duralski. Kontynuując przedwojenną tradycję postanowiono zgromadzić fundusze na budowę nowej strażnicy poprzez organizację imprez artystycznych i zabaw tanecznych. Już w 1948 r. ze środków zgromadzonych w budżecie jednostki i wspieranych czynami społecznymi przystąpiono do budowy nowej strażnicy w 1950 roku. Oddano ją do użytku po dwóch latach budowy w 1952 roku.

W latach 50. Gminna Rada Narodowa w Wierzbicy nalegała, aby sztandar będący własnością Ochotniczej Straży Pożarnej przekazać do muzeum, ze względu na jego walory historyczne. Koncepcja ta nie została zaakceptowana przez Zarząd Jednostki, pomysł ten spotkał się również ze zdecydowanym sprzeciwem społeczności wierzbickiej. Następnie GRN chciała usunąć ze sztandaru wizerunek Orła Białego w Koronie. Zaniepokojeni tą decyzją członkowie OSP postanowili przekazać sztandar celem jego dalszego przechowywania kościołowi parafialnemu w Wierzbicy. Z miejsca ukrycia wyprowadzano go tylko podczas ważniejszych uroczystości strażackich i kościelnych. Od początku lat 90. XX wieku siedzibą sztandaru ponownie jest strażnica OSP w Wierzbicy.

W 1957 roku jednostka otrzymała samochód bojowy STAR-20 bez zbiornika na wodę oraz pierwszą motopompę typu M-800.

W 1957 roku nastąpiła zmiana Zarządu, prezesem został druh Józef Zawisza s. Macieja, a naczelnikiem druh Władysław Jarząbek. W tym też roku jednostka otrzymała samochód bojowy STAR-25 i stała się organizacją Typu-„S”.

W 1968 roku OSP w Wierzbicy obchodziła jubileusz 50-lecia założenia jednostki. Z tej okazji odbyła się msza św., a po niej dokonano odsłonięcia pamiątkowej tablicy upamiętniającej założycieli jednostki. Tablica została wmurowana na ścianie frontowej strażnicy. W 1968 roku OSP obchodziła jubileusz 60-lecia i z tej okazji została wyposażona w drugi wóz bojowy marki ŻUK i automatycznie stała się jednostką Typu-„S2″. W 1988 roku w związku z 70-leciem jednostka otrzymała samochód bojowy STAR-200, służy jej do dnia dzisiejszego wraz z samochodem bojowym Żuk. W tym też roku nastąpiła kasacja samochodu STAR-25.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzbicy bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, współpracuje z jednostkami OSP z terenu gminy Wierzbica oraz powiatu radomskiego, czego dowodem jest wpisanie jej w dn. 27.06.1997 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na szczeblu organizacyjnym jednostka współpracuje z Zarządem Gminnym OSP, Zarządem Powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, Komendą Miejską PSP w Radomiu.

Jednostka OSP Wierzbica obecnie posiada 4 samochody, tj. GCBA13/48, GCBA6/32, GBM2/8, podnośnik SH18.

W roku 2012 jednostka OSP Wierzbica uczestniczyła w 169 akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Obecnie na terenie gminy działa siedem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy, Wierzbicy Kolonii, Rzeczkowie, Polanach, Zalesicach, Łączanach i Rudzie Wielkiej. Jednostki w swoich szeregach skupiają 172 druhów ochotników.

Zarząd Gminny OSP w Wierzbicy reprezentują:
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Jerzy Jęczyński
Komendant Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Grzegorz Zawisza

Zarządy jednostek OSP:

OSP Wierzbica:
Prezes – Grzegorz Zawisza
Naczelnik – Robert Duralski

OSP Wierzbica Kolonia:
Prezes – Tomasz Stępień
Naczelnik – Jacek Ziętek

OSP Rzeczków:
Prezes – Jerzy Jęczyński
Naczelnik – Zygmunt Jęczyński

OSP Polany:
Prezes – Dariusz Ziętek
Naczelnik – Paweł Bielecki
Sekretarz – Jan Stąpór
Skarbnik – Marian Ziętek
Kronikarz – Agnieszka Jabłońska

OSP Zalesice:
Prezes – Aleksander Piskorz
Naczelnik – Mariusz Siwiorek

OSP Łączany:
Prezes – Janusz Rola
Naczelnik – Rafał Romanowski
Gospodarz – Piotr Marczykowski

OSP Ruda Wielka:
Prezes – Paweł Rykowski
Naczelnik – Wojciech Kolasa

Do góry