Sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Wójt  Gminy  Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2015 roku poz. 1774, 1777 i z 2016 roku poz. 65 ) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 roku poz. 1490)

ogłasza  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego Gminy Wierzbica  nieruchomości przemysłowej  położonej w Wierzbicy uwidocznionej w KW  RA1S/000253368/3 oznaczonej numerami:

  1. 1330/9 o pow. 1,6900 ha

cena wywoławcza   57.532,00 zł + VAT 23%        wysokość wadium:  5.753,00 zł

2.1349/7 o pow. 6,4000 ha

cena wywoławcza   217.873,00 + VAT 23%          wysokość wadium 21.787,00 zł

Przedmiotem sprzedaży są działki ujęte w wykazie  nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach  24.02.2016 r. do  15.03.2016 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. Wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 13.05.2016 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu.

2. Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o:

-zapoznaniu sie z warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

-wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym przeprowadzenia procedury sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

3. Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium

4. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego , lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego
o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

5. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego

6. W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego
do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

7. Złożenie pisemnego oświadczenia, że nabywcy znane jest przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wierzbica

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się    20.05. 2016 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

Wierzbica 2016-04-12

Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias

*** *** ***

Wójt Gminy Wierzbica

 

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 23 kwietnia 2014 r. poz.518) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 roku poz. 942) ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż   działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy stanowiących   własność Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0:

1. działka nr 172/10 pow. 0,1276 ha

cena wywoławcza 35.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium  3.500,00 zł

2. działka nr 172/14 pow. 0,1154 ha

cena wywoławcza 32.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium  3.200,00 zł

3. działka nr 172/15 pow. 0,1201 ha

cena wywoławcza 33.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.300,00 zł

4. działka nr 172/16 pow. 0,1182 ha

cena wywoławcza     33.000,00 zł + VAT 23%  wysokość wadium 3.300,00 zł

5. działka nr 172/17 pow. 0,1155 ha

cena wywoławcza   32.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium  3.200,00 zł

6.działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha

cena wywoławcza  30.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium  3.000,00 zł

7.działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha

cena wywoławcza  35.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.500,00 zł

oraz na sprzedaż działek rolno – leśnych i rolnej położonych w Wierzbicy:

8.działka nr 1601/4 pow. 1,6700 ha

cena wywoławcza    57.000,00 zł   wysokość wadium   5.700,00 zł

9.działka nr 1994 pow. 2,9000 ha

cena wywoławcza    55.000,00 zł  wysokość wadium   5.500,00 zł

10.działka nr 2058/1 pow. 1,0800 ha

cena wywoławcza     20.000,00 zł  wysokość wadium  2.000,00 zł

a także na sprzedaż działki rolnej położonej w Rudzie Wielkiej :

11.działka nr 613 pow. 0,9800 ha

cena wywoławcza     33.000,00 zł    wysokość wadium         3.300,00 zł

 

oraz czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położoną w Wierzbicy

  1. działka nr 172/8   pow. 0,3722 ha

cena wywoławcza   103.000,00 zł +VAT 23%  wysokość wadium      10.300,00 zł

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie nieruchomości , które wisiały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 05.05.2014 r. do 25.05.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się 22.07.2014 roku, drugi odbył się dnia 26.08.2014 r.,trzeci przetarg odbył się dnia 07.10.2014 r. czwarty przetarg odbył się dnia 02.12.2014 roku wszystkie zakończone wynikiem negatywnym.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
  2. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
  3. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis

       z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wraz z numerem pozycji przetargowej na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 20.03.2015 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu

Przetarg odbędzie się   26.03. 2015 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

 

Wierzbica 2015-02-19

                                                                           Wójt Gminy Wierzbica

                                                                                Zdzisław Dulias

Wójt Gminy Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 23 kwietnia 2014 r. poz.518) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 roku poz. 942)

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy stanowiących własność Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0:

1. działka nr 172/10 pow. 0,1276 ha
cena wywoławcza 35.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 3.500,00 zł
2. działka nr 172/14 pow. 0,1154 ha
cena wywoławcza 32.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.200,00 zł
3. działka nr 172/15 pow. 0,1201 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.300,00 zł
4. działka nr 172/16 pow. 0,1182 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 3.300,00 zł
5. działka nr 172/17 pow. 0,1155 ha
cena wywoławcza 32.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.200,00 zł
6. działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha
cena wywoławcza 30.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.000,00 zł
7. działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha
cena wywoławcza 35.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.500,00 zł
oraz na sprzedaż działek rolno – leśnych i rolnej położonych w Wierzbicy:
8. działka nr 1601/4 pow. 1,6700 ha
cena wywoławcza 57.000,00 zł wysokość wadium 5.700,00 zł
9. działka nr 1994 pow. 2,9000 ha
cena wywoławcza 55.000,00 zł wysokość wadium 5.500,00 zł
10. działka nr 2058/1 pow. 1,0800 ha
cena wywoławcza 20.000,00 zł wysokość wadium 2.000,00 zł
a także na sprzedaż działki rolnej położonej w Rudzie Wielkiej :
11. działka nr 613 pow. 0,9800 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł wysokość wadium 3.300,00 zł
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie nieruchomości , które wisiały na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 05.05.2014 r. do 25.05.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się 22.07.2014 roku, drugi odbył się dnia 26.08.2014 r.,trzeci przetarg odbył się dnia 07.10.2014 r. wszystkie zakończone wynikiem negatywnym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
2. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
3. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wraz z numerem pozycji przetargowej na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 27.11.2014 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu
Przetarg odbędzie się 02.12. 2014 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

Wójt Gminy Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 usta wy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 23 kwietnia 2014 poz. 518 tekst jednolity) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 20 sierpnia 2013 r poz. 942)

ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż lokalu mieszkalnego M2 nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31 o pow. 30 m² wraz z udziałem wynoszącym 30/768 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2081/4

cena wywoławcza 36.600,00 zł wadium 3.660,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa ujęta w wykazie nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 16.01.2014 r. do 05.02.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08.04.2014 r drugi w dniu 23.05.2014 r zakończone wynikiem negatywnym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1.Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
2.Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 02 .10.2014 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży

Przetarg odbędzie się 07.10.2014 roku o godz. 12ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21.
Koszt sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 350 zł ponosi nabywca.

Wierzbica 2014-09-03

Wójt Gminy Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 23 kwietnia 2014 r. poz.518) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z dnia 23 lipca 2013 roku poz. 942)

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy stanowiących własność Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0:
1. działka nr 172/8 pow. 0,3722 ha – ograniczona możliwość zabudowy
cena wywoławcza 103.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium: 10.300,00 zł
2. działka nr 172/10 pow. 0,1276 ha
cena wywoławcza 35.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 3.500,00 zł
3. działka nr 172/11 pow. 0,1251 ha
cena wywoławcza 34.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 3.400,00 zł
4. działka nr 172/12 pow. 0,1232 ha
cena wywoławcza 34.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.400,00 zł
5. działka nr 172/13 pow. 0,1197 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.300,00 zł
6. działka nr 172/14 pow. 0,1154 ha
cena wywoławcza 32.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.200,00 zł
7. działka nr 172/15 pow. 0,1201 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.300,00 zł
8. działka nr 172/16 pow. 0,1182 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 3.300,00 zł
9. działka nr 172/17 pow. 0,1155 ha
cena wywoławcza 32.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.200,00 zł
10.działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha
cena wywoławcza 30.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.000,00 zł
11.działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha
cena wywoławcza 35.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.500,00 zł
oraz na sprzedaż działek rolno – leśnych i rolnej położonych w Wierzbicy:
12.działka nr 1601/4 pow. 1,6700 zł
cena wywoławcza 57.000,00 zł wysokość wadium 5.700,00 zł
13.działka nr 1994 pow. 2,9000 ha
cena wywoławcza 55.000,00 zł wysokość wadium 5.500,00 zł
14.działka nr 2058/1 pow. 1,0800 ha
cena wywoławcza 20.000,00 zł wysokość wadium 2.000,00 zł
a także na sprzedaż działki rolnej położonej w Rudzie Wielkiej :
15.działka nr 613 pow. 0,9800 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł wysokość wadium 3.300,00 zł
Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 05.05.2014 r. do 25.05.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się 22.07.2014 roku drugi odbył się dnia 26.08.2014 r., obydwa zakończone wynikiem negatywnym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
2. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
3. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis
z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wraz z numerem pozycji przetargowej na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 02.10.2014 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.
Przetarg odbędzie się 07.10. 2014 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616.

Wierzbica 2014-09-01

Wójt Gminy Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy stanowiących własność Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0:
1. działka nr 172/8 pow. 0,3722 ha – ograniczona możliwość zabudowy
cena wywoławcza 103.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium: 10.300,00 zł
2. działka nr 172/10 pow. 0,1276 ha
cena wywoławcza 35.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 3.500,00 zł
3. działka nr 172/11 pow. 0,1251 ha
cena wywoławcza 34.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 3.400,00 zł
4. działka nr 172/12 pow. 0,1232 ha
cena wywoławcza 34.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.400,00 zł
5. działka nr 172/13 pow. 0,1197 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.300,00 zł
6. działka nr 172/14 pow. 0,1154 ha
cena wywoławcza 32.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.200,00 zł
7. działka nr 172/15 pow. 0,1201 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.300,00 zł
8. działka nr 172/16 pow. 0,1182 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 3.300,00 zł
9. działka nr 172/17 pow. 0,1155 ha
cena wywoławcza 32.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.200,00 zł
10. działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha
cena wywoławcza 30.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.000,00 zł
11. działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha
cena wywoławcza 35.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.500,00 zł
oraz na sprzedaż działek rolno – leśnych i rolnej położonych w Wierzbicy:
12. działka nr 1601/4 pow. 1,6700 zł
cena wywoławcza 57.000,00 zł wysokość wadium 5.700,00 zł
13. działka nr 1994 pow. 2,9000 ha
cena wywoławcza 55.000,00 zł wysokość wadium 5.500,00 zł
14. działka nr 2058/1 pow. 1,0800 ha
cena wywoławcza 20.000,00 zł wysokość wadium 2.000,00 zł
a także na sprzedaż działki rolnej położonej w Rudzie Wielkiej :
15. działka nr 613 pow. 0,9800 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł wysokość wadium 3.300,00 zł.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 05.05.2014 r. do 25.05.2014 r. Pierwszy przetarg odbył się 22.07.2014 roku zakończony wynikiem negatywnym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
2. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
3. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wraz z numerem pozycji przetargowej na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 21.08.2014 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.
Przetarg odbędzie się 26.08. 2014 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616.

Wierzbica 2014-07-23

Wójt Gminy Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Wierzbicy stanowiących własność Gminy Wierzbica nr KW RA1S/00020892/0:

1. działka nr 172/8 pow. 0,3722 ha – ograniczona możliwość zabudowy
cena wywoławcza 103.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium: 10.300,00 zł
2. działka nr 172/10 pow. 0,1276 ha
cena wywoławcza 35.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 3.500,00 zł
3. działka nr 172/11 pow. 0,1251 ha
cena wywoławcza 34.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 3.400,00 zł
4. działka nr 172/12 pow. 0,1232 ha
cena wywoławcza 34.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.400,00 zł
5. działka nr 172/13 pow. 0,1197 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.300,00 zł
6. działka nr 172/14 pow. 0,1154 ha
cena wywoławcza 32.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.200,00 zł
7. działka nr 172/15 pow. 0,1201 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.300,00 zł
8. działka nr 172/16 pow. 0,1182 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł + VAT 23% wysokość wadium 3.300,00 zł
9. działka nr 172/17 pow. 0,1155 ha
cena wywoławcza 32.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.200,00 zł
10. działka nr 172/18 pow. 0,1092 ha
cena wywoławcza 30.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.000,00 zł
11. działka nr 172/19 pow. 0,1271 ha
cena wywoławcza 35.000,00 zł +VAT 23% wysokość wadium 3.500,00 zł
oraz na sprzedaż działek rolno – leśnych i rolnej położonych w Wierzbicy:
12. działka nr 172/20 pow. 1,3867 ha na podst. Art. 3 ustawy z 11.04.2003 r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Z 2003 roku poz. 803) dotychczasowemu dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu na warunkach wynikających z przeprowadzonego przetargu
cena wywoławcza 24.000,00 zł wysokość wadium 2.400,00 zł
13. działka nr 1601/4 pow. 1,6700 zł
cena wywoławcza 57.000,00 zł wysokość wadium 5.700,00 zł
14. działka nr 1994 pow. 2,9000 ha
cena wywoławcza 55.000,00 zł wysokość wadium 5.500,00 zł
15. działka nr 2058/1 pow. 1,0800 ha
cena wywoławcza 20.000,00 zł wysokość wadium 2.000,00 zł
a także na sprzedaż działki rolnej położonej w Rudzie Wielkiej :
16. działka nr 613 pow. 0,9800 ha
cena wywoławcza 33.000,00 zł wysokość wadium 3.300,00 zł

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie nieruchomości, który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 05.05.2014 r. do 25.05.2014 r.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
2. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
3. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium wraz z numerem pozycji przetargowej na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 17.07.2014 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu
Przetarg odbędzie się 22.07.2014 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

Mapa

Wierzbica 2014-06-16

Wójt Gminy Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przemysłowej stanowiącej własność Gminy Wierzbica:

nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerami 310/60, 310/63, 310/65 o pow. 3,1416 ha – własność
cena wywoławcza 61.740,00 zł + VAT 23%
wysokość wadium: 6.174,00 zł

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie nieruchomości , który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 12.09.2013 r. do 03.10.2013 r. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 02.12.2013 roku a drugi w dniu 16.01.2014 r. Obydwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
2. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
3. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 20.06.2014 r.
Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po zakończeniu przetargu.
Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.
Przetarg odbędzie się 25.06. 2014 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616

Wierzbica 2014-05-19

 

Wójt  Gminy  Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm.  oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze.)

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica  nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż lokalu mieszkalnego M2 nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31 o pow. 30 m² wraz z udziałem wynoszącym 30/768 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr 2081/4

cena wywoławcza   36.600,00 zł          wadium    3.660,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa ujęta w wykazie nieruchomości, który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 16.01.2014 r. do 05.02.2014 r.  Pierwszy przetarg odbył się w dniu 08.04.2014r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:
1.Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty  lub paszport)
2.Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060  do dnia  23 .05.2014r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone  po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się 29.05.2014 roku o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego  w kwocie 350 zł  ponosi nabywca.

Wierzbica 2014-04-25

 

Wójt  Gminy  Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze zm. oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.)

ogłasza przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców Gminy Wierzbica nie posiadających własnego mieszkania na sprzedaż lokalu mieszkalnego M2 nr 8 położonego w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 31 o pow. 30 m² wraz z udziałem wynoszącym 30/768 w prawie użytkowania wieczystego działki nr 2081/4

           cena wywoławcza   61.000,00 zł          wadium    6.100,00 zł

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość  lokalowa  ujęta w wykazie nieruchomości, który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach 16.01.2014 r. do 05.02.2014 r.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty  lub paszport)
2. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060  do dnia  04 .04.2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone  po zakończeniu przetargu.

Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Przetarg odbędzie się 08.04.2014 roku o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21.

Koszt sporządzenia operatu szacunkowego  w kwocie 350 zł  ponosi nabywca.

05/03/2014

 

Wójt  Gminy  Wierzbica

Na podst. art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.)

ogłasza drugi  przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż  prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przemysłowych stanowiących własność Gminy Wierzbica:

1. nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerami 128/20,128/21  i  128/22  o pow. 12,3000 ha – własność
cena wywoławcza 254.100,00  zł + VAT 23% wysokość wadium: 25.410,0zł

2. nieruchomość  położona w Rzeczkowie oznaczona numerami 310/60,310/63, 310/65 o pow. 3,1416 ha – własność
cena wywoławcza 68.600,00 zł + VAT 23%  wysokość wadium:  6.860,00 zł

3. nieruchomość położona w Wierzbicy oznaczona numerem 1330/9 o pow. 1,6900 ha – prawo użytkowania wieczystego
cena wywoławcza 25.640,00 zł + VAT 23%  wysokość wadium: 2.564,00 zł

4. nieruchomość położona w Wierzbicy oznaczona numerem 1317/6 o pow. 2,9200 ha – prawo użytkowania wieczystego
cena wywoławcza 42.700,00 zł + VAT 23%  wysokość wadium: 4.270,00 zł

5. nieruchomość położona w Wierzbicy oznaczona numerami 1317/7 i 1317/9 o pow. 3,3100 ha – prawo użytkowania wieczystego
cena wywoławcza 46.871,00 zł + VAT 23%  wysokość wadium: 4.687,00 zł

6. nieruchomość położona w Rzeczkowie  oznaczona numerem 241/56  o pow. 2,3600 ha  – prawo użytkowania wieczystego
cena wywoławcza 30.694,00 zł + VAT 23%  wysokość wadium: 3.069,00 zł

7. nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerem 241/58 o pow. 1,1515 ha – prawo użytkowania  wieczystego
cena wywoławcza 14.976,00 zł + VAT 23%  wysokość wadium: 1.498,00 zł

8. nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerem 241/60 o pow. 2,3340 ha – prawo użytkowania wieczystego
cena wywoławcza  30.356,00 zł + VAT 23%  wysokość wadium: 3.036,00 zł

9. nieruchomość położona w Rzeczkowie oznaczona numerem 241/61 o pow. 0,6470 ha – prawo użytkowania wieczystego
cena wywoławcza 8.415,00 zł + VAT 23%  wysokość wadium: 842,00 zł

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości ujęte w wykazie nieruchomości, który wisiał na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbicy w dniach  12.09.2013 r. do  03.10.2013 r. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 02.12.2013 roku.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

1. Osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport)
2. Pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo
3. Reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Wierzbicy  nr 02 9132 0001 0100 1919 2000 0060 do dnia 16.01.2014 r.

Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Wierzbica. Wadium winno być wpłacone w pieniądzu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po  zakończeniu przetargu. Wadium przepada, jeżeli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo do złożenia skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu.

Przetarg odbędzie się  20.01. 2014 r. godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w sali konferencyjnej.

Szczegółowe informacje w przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie w pokoju nr 21, tel. 486183616.

13/12/2013r.

Do góry