Gminne Przedszkole Publiczne w Wierzbicy

Gminne Przedszkole Publiczne
im. Jana Brzechwy w Wierzbicy
ul. Ignacego Krasickiego 36
26-680 Wierzbica
tel. 048 618 20 02
www.gppwierzbica.przedszkolowo.pl 

 

GPP W1

 

HISTORIA

Historia działalności wychowania przedszkolnego w Wierzbicy – Osiedlu  sięga początku lat pięćdziesiątych i wiąże się z rozwojem przemysłu cementowego i budowy cementowni. Od 1952 r. do końca 1968 r. było to przedszkole zakładowe, dwuoddziałowe.  Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawował Inspektorat Oświaty i Wychowania w Szydłowcu. Wraz ze zmianami organizacyjnymi administracji państwowej i oświatowej, przedszkole kolejno podlegało: do końca 1973 r. pod Inspektorat Oświaty i Wychowania w Szydłowcu, od 1974 – 1984 – pod Zbiorczą Szkołę Gminną w Wierzbicy, od 1985 r. pod Gminny  Inspektorat Oświaty w Wierzbicy, od 1989 r. – organem organizacyjnym stał się Urząd Gminy w Wierzbicy, od 1991 r. – Gmina Wierzbica jest organem prowadzącym przedszkole. Od września 1992 r. placówkę przeniesiono do budynku po zlikwidowanym żłobku, gdzie funkcjonuje do chwili obecnej. W roku 1995 dyrektorem przedszkola została Stanisława Myszka. Pod jej kierownictwem budynek przedszkola został przebudowany i w pełni dostosowany do potrzeb placówki. Systematyczna praca, zapoznanie dzieci z twórczością wielu autorów dziecięcych, a przede wszystkim z twórczością Jana Brzechwy, było motywacją do nadania imienia placówce.

GPP W2

Od roku 2004 przedszkole w Wierzbicy istnieje pod nazwą Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Wierzbicy. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium  Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu. Organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od 6.30 do 16.30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, nieodpłatne zajęcia religii oraz języka angielskiego. Wyżej wymienione zajęcia dodatkowe nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola.

W godzinach rannych i popołudniowych odbywają się najczęściej zabawy  indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, porządkowym oraz swobodne zabawy inicjowane przez dzieci. Czas od śniadania do obiadu to zajęcia planowane przez nauczycielki, gwarantujące realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

W naszym przedszkolu dzieci mogą korzystać z trzech posiłków: śniadania o godz. 9.00, obiadu o godz. 12.30 i podwieczorku o godz. 15.00, między posiłkami dzieci otrzymują owoce,  wodę  i soki do picia.

Przedszkole jest placówką wielooddziałową, do której uczęszcza 125 dzieci:

 • oddział I „Żabki”;
 • oddział II „Muchomorki”;
 • oddział III „ Biedronki”;
 • oddział IV „Stonogi”;
 • oddział V „Kaczki Dziwaczki”.

KADRA PEDAGOGICZNA

Rodzice powierzają swoje dzieci profesjonalnej i wykształconej kadrze pedagogicznej. W przedszkolu pracuje 9 nauczycieli w pełnym wymiarze zatrudnienia – 8 posiada wykształcenie wyższe mgr  z przygotowaniem pedagogicznym (5 nauczycieli dyplomowanych,  4 mianowanych):

 • Myszka Stanisława – dyrektor
 • Grzybowska Zofia – nauczyciel
 • Jarzembińska Monika – nauczyciel,
 • Jeziorska Anna – nauczyciel
 • Kosowska Bożena – nauczyciel
 • Kuźdub Urszula – nauczyciel
 • Piskorz Beata – nauczyciel
 • Targowska Agnieszka – nauczyciel
 • Sokołowska Emilia – nauczyciel

oraz 4 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze (1 nauczyciel dyplomowany, 1 mianowany, 1 kontraktowy , 1 stażysta):

 • Kasacka Wiesława – nauczyciel religii,
 • Kowalczyk Elżbieta – psycholog,
 • Maciejczak Karolina – nauczyciel języka angielskiego,
 • Słyk Marta – logopeda.

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Główne cele i zadania realizowane w danym roku szkolnym określa roczny plan pracy przedszkola. Założenia tego planu uszczegółowione są w miesięcznych planach pracy, opracowanych przez nauczycielki dla poszczególnych oddziałów. Zadania opiekuńczo – wychowawcze  w przedszkolu realizowane są w oparciu o założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programów edukacji przedszkolnej  oraz programów własnych napisanych przez nauczycielki.

W pracy  wychowawczo – opiekuńczej skupiamy uwagę  na zdrowy styl życia oraz ekologię.

GPP W3

Gwarantujemy wychowankom troskliwą opiekę, wyśmienitą domową kuchnię i atmosferę pełną życzliwości, radości, wzajemnej akceptacji, pomocy, tolerancji i otwartości na prawa, potrzeby, wymagania  i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.

Poprzez indywidualne traktowanie dzieci wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, rozbudzając aktywność, kreatywność, wspomagamy rozwój zainteresowań i zdolności dzieci.

Zapewniamy wychowankom bezpieczny i wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, zdrowotny i społeczny, organizowany przez wykwalifikowaną kadrę, która umiejętnie łączy tradycje z zadaniami dnia dzisiejszego i wyzwaniami przyszłości.

GPP W4

Efektywnie współpracując z rodzicami, absolwenci naszego przedszkola osiągają dojrzałość szkolną, są dobrze przygotowani do osiągania sukcesów w dalszej edukacji oraz radzenia sobie z porażkami.

Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem i chęciami.

W PRACY Z DZIEĆMI WYKORZYSTUJEMY:

 • elementy pedagogiki zabawy,
 • metodę dobrego startu Marty Bogdanowicz,
 • elementy dramy,
 • metody K. Orffa i R. Labana,
 • metodę Weroniki Sherborne
 • metody aktywizujące,
 • różnorodne techniki plastyczne.

GPP W5

TRDYCYJNE AKCJE, IMPREZY I UROCZYSTOŚCI  ORGANIZOWANE W PRZEDSZKOLU TO;

 • pasowanie na przedszkolaka,
 • „Jasełka”, spotkanie opłatkowe,
 • imprezy ekologiczne: „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”,
 • andrzejkowe wróżby,
 • spotkanie z Mikołajem, Bal Karnawałowy,
 • uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka, spotkania z mieszkańcami Domu Spokojnej Starości,
 • topienie Marzanny i powitanie wiosny,
 • „Jajeczko wielkanocne”,
 • „Festyny Rodzinne”,
 • pożegnanie starszaków odchodzących do szkoły.

GPP W6

GPP W7

PONADTO CO ROKU:

 • uczestniczymy w konkursach recytatorskich w Gminnym Ośrodku Kultury;
 • występujemy podczas  okolicznych uroczystościach dla środowiska, festynach itp.;
 • bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach ekologicznych;
 • uczestniczymy w konkursach plastycznych, przeglądach teatrzyków dziecięcych, zawodach sportowych i innych organizowanych przez zaprzyjaźnione placówki: „Kartka Świąteczna”, „Palma Wielkanocna, „Pisanki” – współpracujemy z Domem  Kultury Radom – Borki, przedszkola gminne i radomskie;
 • organizujemy kiermasze świąteczne;
 • bierzemy udział w segregacji odpadów i zbiórce baterii i surowców wtórnych.

Nasze przedszkole  – przedszkolem otwartym, promującym zdrowy styl życia zgodny z zasadami ekologii, dążącym do poznawania kultury krajów Unii Europejskiej.

 

Do góry