Zagospodarowanie przestrzenne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica obejmującego część obszaru w obrębach geodezyjnych: Wierzbica, Polany Kolonia, Polany

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu i obszaru górniczego Wierzbica III

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbica

Do góry