Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 73
26-680 Wierzbica
tel. (48) 618 24 56
tel. (48) 618 24 21
e-mail: gopswierzbica@poczta.onet.pl
www: www.gopswierzbica.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 730 – 1530
Wtorek: 730 – 1530
Środa: 730 – 1530
Czwartek: 730 – 1530
Piątek: 730 – 1530

Podstawy prawne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy, działającą na podstawie Uchwały Nr XI/34/90 Gminnej Rady Narodowej w Wierzbicy z dnia 19 kwietnika 1990 roku w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i art.68 Kodeksy Pracy, która realizuje zadania pomocy społecznej.

Ośrodek działa w oparciu o regulacje prawne zawarte przede wszystkim w następujących ustawach:

 • ustawa z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 22 marca 1990 r, o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r, o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywienia”(tj. Dz. U. Nr 267,poz.2259. późn. zm.);
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 11,poz.71z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 Nr.70,poz.473 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii( tj. Dz. U. Nr 179,poz. 1485 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. Nr 180, poz. 1493;ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. .Nr 96,poz. 873 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
 • innych przepisów określających zadania pomocy społecznej.

O pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

– przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
– pracy socjalnej,
– prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
– analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
– realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
– rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Cele pomocy

Zasady udzielania pomocy

Formy pomocy

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

Realizowane projekty

Wydarzenia

Zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie

Do góry