Referaty

Referaty:

Samodzielene Stanowiska:

Do zadań realizowanych przez wszystkie referaty Urzędu należy:

 1. realizowanie zadań należących do kompetencji Wójta oraz zapewnienie właściwej i terminowej ich realizacji,
 2. współuczestniczenie w opracowywaniu projektu budżetu Gminy poprzez planowanie potrzeb rzeczywistych i finansowych w zakresie powierzonych zadań,
 3. realizacja zadań ujętych w Budżecie,
 4. rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli,
 5. przygotowywanie odpowiedzi na wnioski i interpelacje Radnych i parlamentarzystów,
 6. przygotowywanie aktów prawnych w tym projektów uchwał Rady Gminy oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
 7. współpraca z inspekcjami i służbami w rozumieniu ustaw o:
  • Inspekcji Sanitarnej,
  • Państwowej Straży Pożarnej,
  • Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, a także stowarzyszeniami i związkami w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych gminy,
 8. przygotowywanie dla potrzeb Wójta informacji, sprawozdań, analiz i ocen z realizacji zadań,
 9. realizacja uchwał Rady Gminy oraz decyzji, zarządzeń, komunikatów i poleceń Wójta,
 10. wykonywanie sprawozdawczości,
 11. prowadzenie szkoleń dla współpracowników referatu,
 12. sporządzanie wniosków o przyznanie pomocy ze środków unijnych oraz wniosków o płatność na realizację zadań z zakresu działania referatu.
 13. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy oraz kontrola tych jednostek w zakresie właściwej realizacji powierzonych zadań, prawidłowości gospodarowania powierzonym mieniem komunalnym i środkami finansowymi,
 14. współpraca między referatami, przekazywanie informacji w ramach struktur Urzędu,
 15. realizowanie zadań związanych z obronnością i zarządzaniem kryzysowym.

Koordynatorem wyżej wymienionych zadań jest Sekretarz Gminy.

Do góry