Program „Rodzina 500+”

Urząd Gminy w Wierzbicy informuje, że wnioski dotyczące przyznawania świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od 1 kwietnia. Wszystkie wnioski złożone przed tym terminem – zgodnie z literą prawa – nie będą rozpatrywane.

Wzory wniosków są dostępne:

 1. na stronie internetowej www.wierzbica.pl –  Wniosek Rodzina 500+.
 2. w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbicy w pokoju nr 8 i pokoju nr 9.
 3. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego
  na stronie www.wnioski.mpips.gov.pl – moduł portalu e-wnioski emp@tia.

Aby wysłać wniosek przez internet należy założyć profil zaufany na platformie e-puap
i potwierdzić dane w najbliższym Urzędzie Skarbowym. Wniosek składany drogą elektroniczną podpisuje się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym.

Apelujemy do zainteresowanych mieszkańców Gminy Wierzbica, aby składali kompletne wnioski. Tylko dobrze wypełnione dokumenty będą rozpatrywane.

Zgodnie z przepisami Urząd Gminy w Wierzbicy ma 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku.

Osoby, które złożą wniosek w ciągu pierwszych 3 miesięcy – tj. od 1 kwietnia 2016 r.
do 1 lipca 2016 r. włacznie – dostaną wyrównanie wstecz tj. od 1 kwietnia 2016r.
W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenia wychowawcze bez kryterium dochodowego przysługuje na każde drugie
i kolejne dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia.

W przypadku pierwszego dziecka świadczenie zostanie przyznane jeżeli rodzina spełni kryterium dochodowe – 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Jeżeli osoba ubiega się o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, wówczas do wniosku dołącza dodatkowe niżej wymienione oświadczenia:

 1. Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej
  w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczeg
 2. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na które ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczeg
 3. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30B, art. 30C, art 30E i art. 30F ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 poz. 361 z późń. zm.)

Akty prawne:

Do góry