OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2023 ROKU

Herb Wierzbica - Logo

Wójt Gminy Wierzbica działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571.) zwanej dalej „ustawą” oraz Uchwały Nr LXXII/385/2022 Rady Gminy Wierzbica z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert.


Ogłoszenie zamieszczone na BIP.

 

Do góry