ROLNIKU, ZŁÓŻ WNIOSEK O ZWROT AKCYZY ZA PALIWO ROLNICZE NA NOWYCH ZASADACH

Do wtorku,  28 lutego 2023 roku rolnicy mogą składać w  Urzędzie Gminy w Wierzbicy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. W tym roku wzrosła stawka zwrotu. Po raz pierwszy o pieniądze będą mogli ubiegać się także hodowcy trzody chlewnej, ale ich wnioski będą przyjmowane dopiero w sierpniu.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha użytków rolnych, według stanu na dzień 1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących własnością, lub współwłasnością. Wniosek może złożyć również dzierżawca. Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel, zaś pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

Limity obowiązujące w 2023 roku stanowią sumę:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

a) od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub fakturę uproszczoną – paragon z NIP) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,

b) od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub fakturę uproszczoną – paragon z NIP) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Faktura uproszczona czyli paragon z NIP powinna zawierać m. in. numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku oraz numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

WYPŁATA

Zwrot podatku nastąpi w 2023 roku w ustawowych terminach:

Do dnia 1-30 kwietnia 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
Do dnia 1-31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Pieniądze będą wypłacane na numer konta podany we wniosku.

Do góry