INFORMACJA NR 1 W SPRAWIE PREFERENCYJNEGO ZAKUPU WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wypełniając dyspozycję art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) – zwanej dalej: „Ustawą”, informuję, że:

Gmina Wierzbica przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Gmina Wierzbica w dniu 25.10.2022 r. złożyła do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wstępne zapotrzebowanie na zakup węgla do sprzedaży dla gospodarstw domowych. Sama sprzedaż musi zostać poprzedzona szeregiem przeprowadzeniem szeregu czynności wymuszonych przepisami Ustawy, która weszła w życie z dniem 03.11.2022 r.:

  1. ogłoszenie niniejszej informacji;
  2. wybór podmiotu, który będzie prowadził sprzedaż węgla na terenie Gminy Wierzbica, zgodnie z art. 5 ust. 5 Ustawy – obecnie trwają prace nad wyłonieniem tego podmiotu;
  3. dokonanie wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Wierzbica zainteresowanych zakupem paliwa w ramach zakupu preferencyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy;
  4. zawarcie umowy na dostarczenie gminie paliwa, zgodnie z art. 3 ust. 3 Ustawy, przez jeden z podmiotów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego, tj.:
  • Polska Grupa Górnicza S.A.,
  • PGE Paliwa Sp. z o. o.,
  • Węglokoks S.A.,
  • Węglokoks Kraj S.A.,
  • Tauron Wydobycie S.A.,
  • Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

WÓJT GMINY WIERZBICA
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry