30 WRZEŚNIA MIJA TERMIN WPŁATY III RATY OPŁATY ZA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i placówkach gastronomicznych przypominamy, iż 30 września 2022 r. /piątek/ mija termin wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku bieżącym.

Opłatę można uiścić w kasie Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego w Jedlińsku Oddział w Wierzbicy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Wierzbicy:

nr konta: 91 9132 0001 0100 1919 2000 0010

z dopiskiem „Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kat. ………  III rata 2022”.

Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy mają możliwość dopełnienia obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń w późniejszym terminie, jednak:

  • przedsiębiorca, który nie zapłaci w ustawowym terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku, kolejnej raty za korzystanie z zezwolenia w danym roku, będzie miał możliwość dokonania tej wpłaty w ciągu kolejnych 30 dni liczonych od daty upływu ustawowego terminu, pod warunkiem, że jednocześnie dokona dodatkowej opłaty w wysokości 30% opłaty za korzystanie z danego rodzaju zezwolenia, wyliczonej dla danego roku. Brak opłaty raty w dodatkowym terminie wraz z wymaganą dodatkową 30% opłatą spowoduje wygaszenie zezwolenia. maja

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygaśnie z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z nowym wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Do góry