WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY WIERZBICA

Radni Gminy Wierzbica zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2021 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi Zdzisławowi Duliasowi. Głosowanie odbyło się podczas dzisiejszej sesji Rady Gminy, która zakończyła się kilka chwil temu.

Najważniejszymi punktami LXIII Sesji Rady Gminy Wierzbica było głosowanie nad dwoma projektami uchwał dotyczącymi udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy oraz udzielenia absolutorium.

Zanim nastąpiło głosowanie, podczas którego Wójt Gminy uzyskał wotum zaufania odbyła się debata nad Raportem o Stanie Gminy za rok 2021. W raporcie przedstawiono wszystkie najważniejsze aspekty z zakresu działania gminy, a także wiele liczb, statystyk i przykładów, które pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie samorządu.

Następnie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym gminy Wierzbica za miniony rok, informacją o stanie mienia komunalnego, jak również z pozytywną opinią RIO dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy Wierzbica sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, Rada Gminy Wierzbica udzieliła Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Za uchwałą w sprawie wotum zaufania zagłosowało 8 radnych, przeciw było 3 radnych. Natomiast uchwałę o udzielenie Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania zeszłorocznego budżetu poparło 8 radnych, 2 było przeciw.   

Gratulacje oraz podziękowania za współprace w roku 2021 w imieniu Radnych Rady Gminy Wierzbica złożyli Przewodnicząca Komisji Budżetowej Radna Agnieszka Włoskowicz oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wierzbica Sławomir Lisek. 

Wójt wyraził słowa wdzięczności radnym i sołtysom, pracownikom urzędu, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych, dyrektorom placówek oświatowych jak również wszystkim mieszkańcom oraz ludziom dobrej woli za owocną współpracę. Jak podkreślił wójt realizacja tak wielu zadań nie była możliwa dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich ww. osób.

– Chciałbym szczególnie podziękować radnym oraz sołtysom za współpracę. Dzięki Waszej pomocy i zaangażowaniu zrealizowaliśmy założenia zeszłorocznego budżetu. Dziękuję Pani Sekretarz Urzędu oraz moim pracownikom, którzy wspierają mnie i pomagają na wszystkich etapach realizacji zadań. Całość nie byłaby możliwa gdyby nie rozsądne gospodarowanie budżetem gminy, za co serdecznie pragnę podziękować Pani Skarbnik – zaznaczył wójt gminy, Zdzisław Dulias.

Do góry