WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację zadań:

 

  1. Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno-wychowawczych i profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica – z obszaru II: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację wyżej określonego zadania w 2022 r. z zakresu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057), wybrana została oferta złożona przez:

Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. Stanisława biskupa i męczennika w Wierzbicy, której zostanie przyznana dotacja w kwocie: 30 000,00 zł.

  1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: lekka atletyka – z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację wyżej określonego zadania w 2022 r. z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057), wybrana została oferta złożona przez:

Klub Sportowy „Team Zalesice”, któremu zostanie przyznana dotacja w kwocie 6 000,00 zł

Uwaga! Przed podpisaniem umowy, prosimy o dostarczenie: kopii aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji.

 

  Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias 

Wyniki otwartego konkursu ofert

Do góry