OTWARTY KONKURS OFERT – SPORT 2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku.

Wójt Gminy Wierzbica działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz Uchwały Nr XLIX/281/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022, ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

I. Rodzaje zadań
Obszar:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zadania:
1. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy.
2. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka nożna.
3. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: piłka siatkowa.
4. Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: lekka atletyka.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadań publicznych w obszarze:
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przeznacza się kwotę do 149 000,00 (wg projektu Budżetu Gminy Wierzbica na 2022 rok).
W 2021 r. na realizację zadań w obszarze: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przekazano łączną kwotę dotacji 128 500,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.);
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 305 ze zm.);
uchwały Nr XLIX/281/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Wierzbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem ofert, zwane dalej „Oferentami”.
3. Dwóch lub więcej oferentów działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną, przy czym ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za realizację zadania.
4. Nie przewiduje się możliwości realizacji zadania w sposób określony w art. 16a ustawy, tj. za pośrednictwem „operatorów projektów”.
5. Problematyka proponowanego projektu musi być zgodna z ogłoszonymi zadaniami oraz działalnością statutową Oferenta.
6. Ofertę należy złożyć na druku zgodnym ze wzorem określonym w § 1 pkt 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

Uwaga! druk oferty/sprawozdania jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Wierzbicy /p. 30/ lub na stronie: www.bip.wierzbica.pl.


7. Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
8. Za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji odpowiada Oferent.
9. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
10. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu.
11. Dofinansowanie nastąpi w trybie: powierzenia realizacji zadania publicznego.
12. Nie przewiduje się możliwości dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego.
13. W przypadku gdy Oferentowi zostanie przyznana dotacja w kwocie niższej niż wnioskowana, Wójt Gminy Wierzbica oraz Oferent dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadnia.
14. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735).
15. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
16. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
17. Upoważnieni przedstawiciele Oferenta są zobowiązania do osobistego zgłoszenia się do Urzędu Gminy w Wierzbicy w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Niedotrzymanie tego terminu jest równoznaczne z rezygnacją
Oferenta z przyznanej dotacji.
18. Oferent decydujący się na zawarcie umowy w zakresie niniejszego konkursu, powinien przedstawić w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu:
1) zaktualizowany syntetyczny opis zadania – jeśli dotyczy;
2) zaktualizowany plan i harmonogram działań – jeśli dotyczy;
3) zaktualizowaną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego – jeśli dotyczy;
4)zaktualizowany opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz zaktualizowane dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego – jeśli dotyczy;
5) kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego;
6) umowę pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólna, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizacje zadania publicznego – jeśli dotyczy.
19. Oferent, przyjmując zlecenie realizacji zadania, zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w pkt. 16.
20. Przyjmując zlecenie, Oferent zobowiązuje się do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, reklamach itp.) informacji: „Zadanie zostało sfinansowane ze środków finansowych Gminy Wierzbica”.
21. Podmiot, któremu udzielono dotacji na realizację zadania jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji oraz wydatków dokonywanych z tych środków w ramach realizacji umowy, o której mowa w pkt. 16.
22. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy z zastrzeżeniem art. 16 ust. 4 ustawy.
23. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w § 1 pkt 5 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być zrealizowane w 2022 roku, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowie.
2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
3. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Wierzbica.
4. Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie lub kilka ofert, każdą na inne zadanie będące przedmiotem konkursu.
5. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:
realizowanie zadań merytorycznych;
wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem;
prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych;
oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.
6. W trakcie realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy
poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w wysokości do 10%.

V. Terminy i sposób składania ofert:
1. Wyznacza się termin składania ofert: 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia tj. do 03.02.2022 r. (włącznie).
2. Każda oferta powinna być zapakowana i złożona w oddzielnej kopercie.
3. Kompletne oferty w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadanie nr ….”:
składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wierzbicy, pok. 18 w godzinach pracy Urzędu Gminy w Wierzbicy lub
przesłać za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres: Urząd Gminy w Wierzbicy, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.
4. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną lub faksem.

VI. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
1. Oferty należy przygotować wg następujących zasad:
a) formularz ofert należy przygotować w języku polskim;
b) wszystkie pola formularza oferty należy wypełnić w sposób trwały maszynowo (komputerowo) lub czytelnym pismem ręcznym;
c) nie należy zmieniać układu pytań;
d) oferta musi być kompletna i zawierać odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania, jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy wnioskodawcy czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć (np. wpisać „nie dotyczy”);
e) w pkt. III. 3. oferty należy odnieść się do zapewnienia dostępności – w myśl postanowień ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz.U. z 2020 r., poz. 1062 (np. oferent zapewni pełną dostępność dla swojej grupy docelowej);
f) w pkt. III. 6. oferty w tabeli „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego podać mierzalne (np. liczbowe) wskaźniki osiągnięcia zakładanych rezultatów;
g) w pkt. V. B oferty w tabeli „Źródła finansowania kosztów realizacji zadania” w poz. 3.2 nie uwzględniać wyceny wkładu rzeczowego (umowa nie będzie dopuszczała wyceny wkładu rzeczowego);
h) podawane informacje winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty, zwłaszcza w zakresie realizacji celów;
i) osoby podpisujące ofertę i inne dokumenty załączone do oferty powinny złożyć czytelne podpisy lub pieczęcie, które umożliwiają identyfikację tych osób.
2. Do oferty należy dołączyć:
wypełnione oświadczenie – załącznik do ogłoszenia;
podpisaną klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych.
3. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy w Wierzbicy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane Oferentowi ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem jej do Urzędu Gminy w Wierzbicy ponosi Oferent.
5. Oferenci, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym, zostaną powiadomieni o zleceniu zadania publicznego i kwocie przyznanej dotacji.

VII. Termin i tryb wyboru oferty
1. Oferty rozpatrzone zostaną do 30 dni od daty końcowego terminu składania ofert.
2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
1) niewypełnienie wszystkich wymaganych punktów formularza oferty;
2) złożenie oferty po terminie;
3) złożenie oferty w niewłaściwy sposób (niezgodnie z ogłoszeniem konkursowym, tj. np. przesłanie faksem, drogą elektroniczna);
4) złożenie oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu konkursowym;
5) złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony;
6) złożenie oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania;
7) złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione;
8) złożenie oferty bez wymaganych załączników określonych w pkt. VI.2. ogłoszenia.
3. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Wierzbica.
4. W trakcie oceny formalnej Komisja konkursowa sprawdza, które oferty spełniają, a które nie spełniają wymogów formalnych. Oferty spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej.
5. Komisja konkursowa może wezwać Oferenta do usunięcia błędów formalnych (możliwych do usunięcia) w terminie do 7 dni.
6. Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert Komisja konkursowa:
1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez Oferenta;
2) ocenia przedstawiona kalkulacje kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których Oferent będzie realizował zadanie;
4) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
5) uwzględnia wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel przez Gminę Wierzbica w 2022 roku na realizację zadań publicznych w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
7. Komisja konkursowa może żądać od Oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Komisja konkursowa przygotowuje rekomendacje ofert wraz z określeniem wysokości dotacji i przedstawia rozstrzygniecie konkursu do akceptacji Wójta Gminy Wierzbica.
9. Decyzja Wójta w sprawie wyboru rekomendowanych ofert i wysokości przyznanej dotacji jest ostateczna i nie stosuje się do niej trybu odwoławczego.
10. Decyzja Wójta stanowi podstawę do zawarcia umów z podmiotami, których oferty zostały wyłonione w postępowaniu konkursowym.
11. Wójt Gminy Wierzbica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub w części bez podania przyczyny.
12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbicy, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wierzbica: www.bip.wierzbica.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Wierzbicy: www.wierzbica.pl/ugwierzbica/.
13. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 48 618 36 39, pokój nr 30, P. Maciej Kotowski.

Wójt Gminy
Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Oświadczenie

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych_OP_542_1_2022

wzór oferty 20.01.2020 (1)2022

wzór sprawozdania 20.01.20202022

Do góry