ANALIZA WYDATKÓW NA EDUKACJĘ W GMINIE WIERZBICA

Szanowni Mieszkańcy,

15 listopada złożyliśmy projekt budżetu na 2022 rok. Pomimo niesprzyjających uwarunkowań zewnętrznych związanych z wysoką inflacją, rosnącymi cenami energii, gazu i paliw, zwiększającej się kwoty wolnej od podatku i jednocześnie rosnącą płacą minimalną naszym celem jest utrzymanie stabilności finansowej Gminy Wierzbica.

Wśród wydatków zaplanowanych na 2022 rok największą pozycję zajmuje oświata, na którą planujemy przeznaczyć prawie 20 mln zł. To m.in. wydatki związane z utrzymaniem szkół oraz wynagrodzeniami dla nauczycieli. Łącznie, to ponad 40 % wszystkich planowanych wydatków Gminy Wierzbica.

Od 2015 roku koszty związane z oświatą stale rosną, a reformy i zmiany w szkolnictwie wciąż powodują niekontrolowany wzrost nakładów finansowych.  Tymczasem subwencja oświatowa w dużej mierze nie pokrywa niezbędnych kosztów wynagrodzeń nauczycieli czy utrzymania placówek szkolnych. Wprowadzona w ostatnich latach reforma oświaty i związana z nią likwidacja gimnazjów spowodowała znaczny spadek liczby uczniów w szkołach podstawowych, przy jednoczesnym wzroście liczby etatów nauczycielskich. Nie jest prawdą, że wraz ze spadkiem liczby uczniów, obniżyły się koszty bieżącego utrzymania szkół, ponieważ to nie liczba uczniów, a liczba oddziałów w szkole generuje koszty.Dodatkowo seria podwyżek dla nauczycieli bez jakiejkolwiek rekompensaty ze strony rządu to kolejne obciążenie gminnego budżetu. Takie działania obniżają możliwości prawidłowego funkcjonowania oświaty, a także innych dziedzin, za które odpowiada gmina.

Poniżej prezentujemy zestawienia wskazujące na kształtowanie się wydatków na wychowanie dzieci i młodzieży w poszczególnych latach, z uwzględnieniem źródeł finansowania.

BILANS SUBWENCJI OŚWIATOWEJ I WYDATKÓW NA OŚWIATĘ
W LATACH 2015 – 2021
Lp. Rok Wydatki bieżące na oświatę Wysokość subwencji Dochody z tytułu opłat Brak finansowy
1. 2015 15 897 921,11 zł 10 480 652,00 1 240 750,70 zł 4 176 518,41 zł
2. 2016 16 193 488,56 zł 10 697 406,00 1 271 537,48 4 224 545,08
3. 2017 16 204 445,08 10 709 914,00 933 256,24 zł 4 501 274,84 zł
4. 2018 16 854 377,46 zł 11 137 054,00 zł 1 067 904,34 zł 4 649 419,12 zł
5. 2019 17 394 480,22 zł 11 243 163,00 zł 916 155,91 zł 5 235 161,31 zł
6. 2020 17 721 619,68 zł 10 695 482,00 zł 1 022 367,09 zł 6 003 770,59 zł
7. Plan 2021 19 381 869,42 zł 10 378 076,00 zł 1 193 175,16 zł 7 810 618,26 zł
8. Plan 2022 19 964 256,89 10 880 338,00 zł 1 778 907,36 zł 7 305 011,53 zł

 

 
 

Wykres przedstawia bilans wydatków na oświatę w stosunku do subwencji oświatowej.

W poniższej tabeli prezentujemy procentowy udział subwencji oświatowej w wydatkach na utrzymanie oświaty w gminie Wierzbica.

POKRYCIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA OŚWIATĘ SUBWENCJĄ OŚWIATOWĄ (%)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
65,9 % 66 % 66 % 66 % 65 % 60 % 54 % 54 %

 

Dlatego głównymi problemami z jakimi borykamy się dziś w trakcie procedowania projektu budżetu to niewystarczająca wysokość subwencji i dotacji przeznaczonej przez państwo na edukację. Od lat zmagamy się z przerzucaniem na samorządy wciąż to nowych zadań, za którymi nie idą środki finansowe.

W poszukiwaniu rozwiązań tej patowej sytuacji, już od tego roku szkolnego wprowadziliśmy zmiany w organizacji zarządzania szkołami. Wynikiem tych zmian było stworzenie zespołów szkolno – przedszkolnych. Takie rozwiązanie przełożyło się na obniżenie kosztów utrzymania (1 dyrektor, wspólne zakupy pomocy dydaktycznych, środków czystości) oraz wspólnej realizacji zadań przez pracowników administracji i obsługi. Połączenie szkół i przedszkoli przyniosło oszczędności w kwocie prawie 140 tys. zł.

Przyszły rok budżetowy dostarczy Nam kolejny wzrost nakładów na gminną oświatę. A do tego wciąż pogarszająca się sytuacja demograficzna w szkołach zmusza nas do podjęcia kolejnych kroków. Ze względów oszczędnościowych przymierzamy się, aby od roku szkolnego 2022/2023 w najmniej licznych klasach w szkołach podstawowych w Polanach, Zalesicach, Łączanach i Dąbrówce Warszawskiej wprowadzić łączenia klas. W tej chwili są klasy, które mają 6–8 uczniów. W skrajnych przypadkach jest to nawet czterech uczniów w klasie. 

Łączenie będzie dotyczyło głównie przedmiotów takich jak plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, religia i to nie we wszystkich klasach. Zgodnie z rozporządzeniem wyłączone będą z tego klasy pierwsze i ósme. Takie połączenia klas pozwolą uniknąć likwidacji szkół, a także zoptymalizować wykorzystanie etatów nauczycielskich.

Oszczędności jakie możemy w tym przypadku poczynić to kwota ok. 670 tys. zł.

Szanowni Państwo,

to gminy w dużym stopniu wzięły na siebie zminimalizowanie skutków reformy oświaty i likwidacji gimnazjów, ale w perspektywie czasu już nie mamy środków i narzędzi finansowych do dźwigania na swoich barkach ciężaru całego systemu edukacji. Taki stan rzeczy doprowadza do sytuacji kiedy stajemy wobec dramatycznych wyborów, czego mieszkańcy zostaną pozbawieni, które inwestycje będą musiały poczekać, która szkoła na tym straci.

Do góry