WIELKOOBSZAROWA INWENTARYZACJA STANU LASU W LATACH 2020-2024

Informujemy, iż w lasach wszystkich form własności, także w lasach stanowiących własność prywatną, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmują 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. trakach rozmieszczonych w sieci 4 x 4 km.

W związku z powyższym informujemy wszystkich właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia osobom dokonującym inwentaryzacji (pracownikom przedsiębiorstwa państwowego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej ) wstępu na teren lasu oraz założenia w nim powierzchni próbnych, według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

 

Do góry