PRZYPOMINAMY O PRAWIDŁOWYM OZNAKOWANIU POSESJI

Apelujemy do naszych mieszkańców, by pamiętali o oznakowaniu swojej posesji. Prawidłowe oznakowanie posesji to nie tylko zwyczajny numer domu, to numer, który może uratować czyjeś życie, a my mieszkańcy często nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Właściciele nieruchomościami mają obowiązek umieścić numer porządkowy w widocznym miejscu. Tabliczki z numerem domu powinny być natomiast zamocowane na ścianie frontowej budynku od strony ulicy lub dojazdu. Najlepiej w pobliżu wejścia do domu.

Uwaga! Numer domu powinien być oświetlony po zmroku!

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej daje nam na zamontowanie tabliczki z numerem domu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu takiego numeru. Na tabliczce powinna też znaleźć się nazwa ulicy czy placu lub nazwa miejscowości. Jeśli budynek jest położony w głębi nieruchomości, numer umieśćmy również na ogrodzeniu posesji, np. przy wjeździe lub furtce.

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dot. numerów posesji:

Art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu; a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości.

3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Kodeks Wykroczeń w sprawie numerów domów:

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości; nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości; podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Do góry