MASZ SZAMBO LUB PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZLANIE ŚCIEKÓW? POWINIENEŚ TO ZGŁOSIĆ DO URZĘDU GMINY

Przypominamy! Do 30 listopada właściciele nieruchomości na terenie gminy Wierzbica, którzy posiadają na swojej działce szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków, muszą ten fakt zgłosić do Urzędu Gminy. To ustawowy obowiązek.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Urząd Gminy w Wierzbicy ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne. W związku z tym, każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Wierzbica, który ma na swojej działce szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków, musi ten fakt zgłosić w Urzędzie Gminy. Jest na to czas do 30 listopada 2021 r. To ustawowy obowiązek mieszkańca

Złóż zgłoszenie

W związku z powyższym, Wójt Gminy Wierzbica zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Wierzbica, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji.
Zgłoszenie obejmuje podstawowe informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji.

Druki zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Gminy Wierzbica lub pobrać ze strony http://bip.wierzbica.pl/index.php?id=387

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy złożyć w terminie do 30 listopada 2021 r.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Umowa na wywóz nieczystości

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do góry