KONTROLA POSESJI W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z SIECI KANALIZACYJNEJ – NIELEGALNE PODŁĄCZENIA ŚCIEKÓW OPADOWYCH

Z powodu przeciążeń sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, szczególnie podczas intensywnych opadów deszczu, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy, w okresie jesiennym będzie przeprowadzał kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Celem zaplanowanej kontroli jest wyeliminowanie nielegalnego odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej. (rynny dachowe, kratki ściekowe).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy zwraca się do wszystkich swoich klientów o sprawdzenie poprawności wykonania rozwiązań technicznych na terenie swoich posesji oraz jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości, w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji z tym związanych.

Zgodnie z art. 28 ust 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na mieszkańców nie stosujących się do tych przepisów może zostać nałożona kara grzywny do 10 tys. zł. Takie regulacje prawne wynikają przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Przy silnych deszczach, kanalizacja sanitarna nie nadąża z odbiorem dużych ilości ścieków, a te zalewają piwnice, podwórka mieszkańców.

DLACZEGO TO TAK WAŻNE?

Ścieki komunalne docierają do oczyszczalni ścieków w Rzeczkowie Kolonii, a tam poddawane są skomplikowanym procesom biologicznym i chemicznym, aby można je oczyszczone odprowadzić do Szabasówki. Tymczasem woda opadowa, odprowadzona z rynny bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej „rozcieńcza” ścieki, a tym samym zaburza proces oczyszczania.

ZADYMIANIE KANALIZACJI W CELU WYKRYCIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Sposobem na wykrycie takich nielegalnych podłączeń jest zadymianie przewodów kanalizacyjnych i obserwowanie, czy z rynny lub kratki odwodnieniowej obok domu nie wydobywa się dym. Zadymianie odbywa się za pomocą dymotwórczego urządzenia przystosowanego do wprowadzania dymu do studzienek rewizyjnych. Wytwornica dymu produkuje białą mgłę z roztworu płynu z odpowiednimi atestami do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych (takie samo urządzenie używa się np. do efektów specjalnych podczas koncertów lub przedstawień teatralnych). Wytwarzany dym jest bezwonny i nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

JAKIE KONSEKWENCJE

W przypadku wykrycia nielegalnych przyłączeń, oprócz wysokiej kary pieniężnej Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie wypowiadał tego typu odbiorcom umowę na odbiór ścieków oraz odłączał dostęp do kanalizacji sanitarnej.

Po wyeliminowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewentualnych kosztów sądowych będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków.

Do góry