Ciąg dalszy prac budowlanych PSZOKu w Rzeczkowie Kolonii

PSZOK Czerwiec 2021
Ciąg dalszy prac budowlanych PSZOKu w miejscowości Rzeczków Kolonia w zawiązku z realizacja zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w której partnerami są: Gmina Wierzbica oraz Gmina Kowala. Liderem projektu jest Gmina Kowala.

👷 Obecnie wykonane prace na budowie PSZOK w Rzeczkowie Kolonii to:
➡ ukończenie wiaty na odpady stałe,
➡️ ułożenie kostki brukowej,
➡ wykonanie fundamentów pod:
➡➡ kontener socjalno-sanitarno-biurowy,
➡➡ kontener warsztatowy
➡➡ kontener na odpady niebezpieczne
➡➡ kontener na elektroodpady
➡➡ wagę najazdową
➡ ułożenie chodnika z kostki brukowej będącego częścią ekologicznej ścieżki edukacyjnej,
➡ montaż zbiornika na nieczystości ciekłe,
➡ instalacja hydrantu,
➡ montaż ogrodzenia zewnętrznego wraz z bramą.
 
Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00.0022/18-00 na wyżej wymienione zadanie została zawarta w Warszawie dnia 13.11.2019 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Kowala.
Wartość całkowita budowy PSZOK w Kosowie i w Rzeczkowie Kolonii wynosi 2.273.604,22 zł brutto, z podziałem na:
➡ 1 363 771,23 zł brutto – Gmina Wierzbica
➡ 909 832,99 zł brutto – Gmina Kowala
Dofinansowanie zadania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych tj. bez podatku VAT:
➡ Gmina Wierzbica – 942 443,54 zł netto
➡ Gmina Kowala – 628 746,38 zł netto

Do góry