Opieka Wytchnieniowa – Edycja 2021

Herb Wierzbica - Logo

Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias wraz ze Skarbnik Gminy Wierzbica Jolanta Szkopek w dniu 05 maja 2021 r. podpisali umowę z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 r. środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz „ Uroczyste podpisanie umowy odbyło w siedzibie Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

„Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021– Umowa dofinansowania nr 28/2021/OW

 • Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 51 553,88 zł.
  • Kwota dofinansowania: 51 553,88 zł (w tym koszty obsługi 1 003,88 zł)
  • Wkład własny Gminy Wierzbica: 0,00
 • Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
  • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  • koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usług Opieki wytchnieniowej.

OW 2021

Do góry