Zaproszenie do udziału w projekcie – Aktywni od zaraz!

Europejski Fundusz Społeczny

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze wraz z Gminą Wierzbica/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wierzbicy zapraszają do udziału  w projekcie Aktywni od zaraz!

Kto może wziąć udział:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujące zamieszkujących w gminach poniżej progu dewaloryzacji w powiecie kozienickim, lipskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim,  w tym:
  • osoby bezrobotne, bierne zawodowo
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby/rodziny korzystające z PO PŻ 2014-2020.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która nie korzystała i nie korzysta ze wsparcia oferowanego w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19.

Preferowane  do objęcia  wsparciem są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa 2014-2020.

Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

 • Przeprowadzenie wywiadu z psychologiem
 • Diagnoza sytuacji zawodowej (Indywidualne spotkanie z doradcą)
 • Sporządzenie programu określającego ścieżki reintegracji
 • Praca socjalna
 • Warsztaty rozwoju osobistego
 • Szkolenie zawodowe
 • Staż (3 miesiące)
 • JOB COACH

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską
 • zwroty kosztów dojazdu
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7
 • certyfikaty ukończenia szkolenia
 • asystenta osoby niepełnosprawnej

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu:

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze
ul. Czachowskiego 34
26-600 Radom
Tel: 603 634 099
e-mail: aktywnizawodowo@interia.pl

Aktywni Pasek

Do góry