Wotum zaufania dla Wójta Gminy Wierzbica i udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu Gminy Wierzbica za 2019 rok

Wójt Dulias

W dniu 28 sierpnia 2020 r. odbyła się XXVIII Sesja Rady Gminy Wierzbica, przedmiotem której było m.in.:

  • Debata nad Raportem o stanie Gminy Wierzbica i udzielenie wotum zaufania
  • Udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, a także obrazuje aktualny stan gminy Wierzbica na wszystkich polach działalności w roku 2019. Rada Gminy Wierzbica po rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Wierzbica za 2019r. udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Wierzbica.

Kolejnym tematem sesji było podsumowanie wykonania budżetu za miniony rok i udzielenie absolutorium wójtowi gminy. Uchwałę poprzedzało zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.Przed głosowaniem radni zostali zapoznani z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wierzbica oraz opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Po kilkugodzinnej debacie odbyło się głosowanie, w którym Rada Gminy większością głosów udzieliła absolutorium Wójtowi.

Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

  • wykonanie dochodów budżetu: plan w kwocie: 48 740 609,00 zł, wykonano na poziomie: 48 051 992,00 zł (99,14 %)
  • wykonane wydatki budżetu: plan w kwocie: 50 868 153,00 zł, wykonano na poziomie: 48 937 132,00 zł (96,20 %)
  • wydatki majątkowe: plan w kwocie: 4 798 015,00 zł, wykonano na poziomie: 4 616 551,00 zł (96,22 %)
  • przychody z tytułu kredytów i pożyczek: w kwocie: 1 090 000,00 zł
  • przychody z tytułu wolnych środków: w kwocie: 1 757 544,23 zł
  • rozchody: plan w kwocie: 450 000,00 zł, wykonano na poziomie 100%.

Imienny wykaz głosowania XXVIII Sesji Rady Gminy Wierzbica znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej:

http://bip.wierzbica.pl/upload/XXVIII%20Sesja%20RG%202020.pdf

Do góry