Dofinansowanie WFOŚiGW na odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy Wierzbica

WFOŚiGW w Warszawie

Gmina Wierzbica otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wierzbica”.

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 50.000,00 zł, stanowi 99,13 % wartości całego zadania i zostanie przeznaczona na unieszkodliwienie około 168,0 Mg odpadów zawierających azbest z posesji, których właściciele zgłosili wcześniej zamiar oddania wyrobów azbestowych do utylizacji.

WFOŚiGW w Warszawie

Do góry