Dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dla Gminy Wierzbica

Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias wraz ze Skarbnik Gminy Wierzbica Ireną Stańkowską 10 lipca 2020 r. podpisali umowy z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 r. środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w budynku Starostwa Powiatu Radomskiego.

 1.  „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 – Umowa dofinansowania nr 16/2020/OW
  • Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 45 000,00 zł.
   • Kwota dofinansowania: 36 360,00 zł.
   • Wkład własny Gminy Wierzbica: 8 640,00 zł.
  • Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad:
   • dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
    • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną  możliwością samodzielnej egzystencji
    • konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
   • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej czasowej pomocy w formie usług Opieki wytchnieniowej.
 2. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 – Umowa dofinansowania nr 20/2020/UO
  • Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 13 000,00 zł
   • Kwota dofinansowania: 6 500,00 zł
   • Wkład własny Gminy Wierzbica: 6 500,00 zł
  • Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

UO 2020


OW 2020


MRPiPS_Logo_Nagłówek

Do góry