Program „MOJA WODA” – dotacje na przydomowe zbiorniki na deszczówkę

Moja Woda Rys 1

Urząd Gminy informuje mieszkańców, że od lipca 2020 r. będzie można skorzystać z programu „Moja Woda” ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu (MK) oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Program dotyczy realizacji przedsięwzięć, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej
w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe
z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

Właściciele domów jednorodzinnych będą mogli otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020r.

Środki mogą być przeznaczone na zakup, montaż i uruchomienie instalacji, takich jak m.in.:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornik retencyjny nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny lub infiltracyjny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) będą prowadziły nabór wniosków od osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny od 1.07.2020r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. (22) 504 41 00, http://wfosigw.pl/.

Moja Woda Rys 1

Do góry