Spotkanie z mieszkańcami Rudy Wielkiej

10 lutego w budynku szkoły w Rudzie Wielkiej odbyło się z zebranie z mieszkańcami, w którym udział wzięli przedstawiciele władz powiatu i gminy: Starosta radomski – Tadeusz Osiński, Wójt Gminy Wierzbica – Dariusz Myśliwiec, Przewodnicząca Rady Gminy – Aldona Dzik, Radny Powiatu Radomskiego – Zdzisław Dulias, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Bogdan Szostak, Radni: Bożena Grzyb i Zdzisław Minda oraz sołtys wsi Ruda Wielka Michał Szczodry. Na zebraniu licznie zgromadzili się mieszkańcy sołectwa, około 100 osób, których bezpośrednio dotyczą miejscowe problemy. Głównym tematem spotkania było przyjęcie przez mieszkańców opracowanego Programu Odnowy Miejscowości Ruda Wielka na lata 2009-2020. Plan odnowy miejscowości ma pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz Rudy Wielkiej, a także podnieść świadomość ich roli w tworzeniu pomysłów na własny rozwój i poprawę warunków życia. Plan przyjęty został jednogłośnie.

Poruszone zostały również kwestie nurtujące mieszkańców, wiodącą sprawą była budowa drogi powiatowej Kowala-Wierzbica. Starosta poinformował, że aktualnie oczekuje na rozstrzygnięcie konkursu w sprawie złożonych przez Powiat wniosków między innymi złożony został wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, na budowę drogi powiatowej na odcinku Kowala – Wierzbica. Rozstrzygnięcia konkursu dokona Samorząd Województwa, a przewidywana data rozstrzygnięcia konkursu to miesiąc kwiecień tego roku. Starosta powiedział, że do chwili rozstrzygnięcia konkursu brane są pod uwagę dwa warianty budowy drogi tj.:

–         jeżeli będą to pieniądze unijne to przetarg ogłoszony zostanie na cały odcinek drogi Kowala-Wierzbica. Wówczas budowa drogi przeprowadzona byłaby w latach 2009-2010 ponieważ rozliczenie inwestycji obowiązkowo musi nastąpić z końcem 2010 roku,

–         jeżeli wniosek zostanie odrzucony to budowa drogi podzielona zostanie na 3 odcinki tj: Kowala Ruda Mała (Bojec), dalej odcinek przez Rudę Wielką i dalej Rzeczków- Wierzbica. W tym wariancie w pierwszej kolejności wykonany zostanie odcinek przez Rudę Wielką w 2010 roku.

W tej kwestii wypowiedział się również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Pan Bogdan Szostak, który przedstawił koszt przebudowy tej drogi na kwotę 5,7 mln zł. Koszt odcinka drogi na terenie Gminy Kowala to 2,3 mln zł, koszt odcinka drogi na terenie Gminy Wierzbica to 3,4 mln zł.

Wójt również odniósł się do budowy drogi powiatowej Kowala -Wierzbica. Stwierdził, że do tej pory nikt z powiatu oficjalnie nie wystąpił do gminy o dofinansowanie tej drogi. Wójt zadeklarował, że budowane drogi są priorytetem gminy. Wypowiedział się również w kwestii dróg wojewódzkich. Poinformował, że w 2007 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy gminą a województwem na przebudowę dróg wojewódzkich na terenie gminy Wierzbica. Aktualnie w listopadzie 2008 r. rozpoczęta została jedynie budowa chodnika przy stadionie. Wójt poinformował, iż pomimo tego, że gmina posiada dokumentację i kosztorys na przebudowę dróg wojewódzkich to budowa tych dróg nie wejdzie do budżetu Mazowsza w 2009 roku. W kwestii opóźnień w zatwierdzeniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wójt wyjaśnił, że przyczyną jest utrudniony proces uzyskiwania decyzji administracyjnych w sprawie odrolnienia gruntów (około 40 ha) na terenie przyszłej cementowni. Plan zagospodarowania wysłany został do ministerstwa celem uzgodnienia. Aktualnie gmina oczekuje na decyzję w tej sprawie.

Mieszkańcy składali również swoje wnioski, między innymi: utwardzenie i oświetlenie drog oraz pokrycie nawierzchnią asfaltową odcinka drogi do kościoła; polepszenie stanu nawierzchni drogi łączącej drogę proponowaną do budowy na Pikutce z centrum Rudy Wielkiej.

Do góry