Ogłoszenie o konkursie na stanowisko kierownika SPZOZ w Wierzbicy

Herb Wierzbica - Logo

Konkurs prowadzony jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 393 ) i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej.

Podmiot leczniczy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Wierzbicy przy  ul. Sienkiewicza 37,
26-680 Wierzbica

Kandydat powinien spełniać:

Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2190, 1629 i poz. 2219 oraz z 2019 r., poz. 492, 730 i poz. 959).

 1. posiadać wykształcenie wyższe,
 2. posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika, 
 3. posiadać co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej 3-letni staż pracy,
 4. nie być prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty:

 1. Zainteresowanych prosimy o składanie pisemnych ofert zawierających:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 5. świadectwa pracy potwierdzające spełnienie wymogów określonych w pkt 3) wymogów co do kandydata lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy
  o spełnieniu tych wymagań,
 6. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 8. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  i korzysta z pełni praw publicznych, nie został względem niego wydany zakaz pracy na stanowisku objętym konkursem oraz zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy, zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych)
 10. koncepcji funkcjonowania i rozwoju SPZOZ w Wierzbicy.

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne, w zamkniętej kopercie opisanej „Konkurs
  na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Wierzbicy” należy składać w Urzędzie Gminy w Wierzbicy przy ul. Kościuszki 73
  lub listownie na adres Urzędu w terminie do dnia 31 października 2019 roku
  do godz. 15:00 (decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Gminy Wierzbica)
  .
 2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.
  Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Informacje dodatkowe:

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Radę Gminy Wierzbica. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie pisemnie. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert.
 2. Wskazanie kandydata przez Komisję Konkursową nie może stanowić podstawy roszczenia o zatrudnienie na stanowisku kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 37.
 3. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym zakładu dostępne są w siedzibie SPZOZ w Wierzbicy przy ulicy Sienkiewicza 37.

Informacja o wynikach konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wierzbicy, na stronie internetowej Urzędu, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy  oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie SPZOZ w Wierzbicy.


Treść ogłoszenia
Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie zamieszczone na:

Do góry