Gmina Wierzbica realizuje projekt pn. „Moim celem moja przyszłość”

Moim celem moja przyszłość

Gmina Wierzbica realizuje projekt pn. „Moim celem moja przyszłość” w ramach programu 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna / 10.1.1.Edukacja ogólna współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, który jest skierowany do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Wierzbica.

tj.:

  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej,
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączanach,
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach,
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy,
  • Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach,
  • Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy
  • Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rudzie Wielkiej,

Wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych zostanie objętych 509 uczniów (245 dziewczyn,264 chłopców), zaś wsparciem w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych zostanie objętych 89 nauczycieli (79 Kobiet,10 Mężczyzn).

Zadania w proj. będą realizowane od IX 2016 do VI 2018. Wskaźnik, który projekt planuje osiągnąć to nabycie kompetencji kluczowych po opuszczeniu programu min. 90% uczniów: 459 uczniów (221 dziewczyn i 238 chłopców), oraz uzyskanie kwalifikacji i kompetencji min. 90% nauczycieli tj. 80 nauczycieli (71 kobiet i 9 mężczyzn).

Miejscem realizacji projektu są szkoły w których zrekrutowani zostali uczniowie. Zakres wsparcia i forma prowadzonych działań zostaną dostosowane do rozpoznanych umiejętności, predyspozycji i potrzeb uczestników projektu. Zapewnia to pozytywne efekty edukacyjne, celowość i zgodność z oczekiwaniami uczniów.

Zakres wsparcia nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do tego co było realizowane od 12 m-cy przed projektem. Zaplanowane w projekcie działania odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby uczniów i przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych oraz zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych.

Nauczyciele zostaną przygotowani do stosowania nowych metod, które podniosą jakość nauczania w szkołach.

Nauczyciele prowadzący zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą współpracować z rodzicami w zakresie udzielania informacji o sytuacji wyjściowej uczniów, stanie początkowym, wskażą metody pracy z uczniem w domu, nauczyciele udzielą informacji o postępie ucznia na zakończenie realizacji zadania. Informacje przekazywane od rodziców stanowią dla nauczycieli cenne źródło informacji o potrzebach i możliwościach ucznia.

Wyposażenie szkół w sprzęt TIK i pracownie przedmiotowe jest komplementarne z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz doskonaleniem nauczycieli.


Moim celem moja przyszłość

 

Do góry