Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania: Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych w dyscyplinie: zapasy z obszaru I: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Herb Wierzbica - Logo

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację wyżej określonego zadania w 2019 r. z zakresu: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2017.450 ze zm.), wybrana została oferta złożona przez:

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „ORLIK” Wierzbica, któremu zostanie przyznana dotacja w kwocie: 68 000,00 zł.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Do góry