Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Rekrutacja do szkół

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku /zgłoszenia oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów/ Od 12 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. do godz.15.00 10 czerwca 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. do godz.15.00
2. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15 maja 2019 r. do godz.15.00 21 czerwca 2019 r. do godz.15.00
3. Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane Od 20 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz.15.00 Od 24 czerwca 2019r. do 27czerwca 2019r.

do godz.15.00

4. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 31 maja 2019 r. godz.15.00 28 czerwca 2019 r. godz.15.00
5. Procedura odwoławcza Od 3 czerwca 2019r. Od 3 lipca 2019 r.

Uwaga !

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias


Treść zarządzenia Nr 4/2019 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku

Do góry