Informacja o zmianie treści ogłoszenia oraz wydłużeniu terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert ogłoszonym 15 stycznia 2019 r

Herb Wierzbica - Logo

Wójt Gminy Wierzbica informuje, o wprowadzeniu następujących zmian do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.

Niżej wymienione punkty otrzymują następujące brzmienie:

1) pkt III. 6

„Ofertę należy złożyć na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).”;

2) pkt III.22

„Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego sporządza się na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).”;

3) pkt VI.1.e

„w pkt. IV. 5. oferty nie wypełniać tabeli „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz w pkt. IV. 8. oferty w tabeli „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok …………..nie wypełniać pola dotyczącego wkładu rzeczowego;”;

4) po pkt VI.1 dodaje się pkt 2 w następującym brzmieniu:

„Do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy.”;

5) po pkt VII.2.7 dodaje się ppkt 8 i 9 o następującej treści:

„8) złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników;
9) złożenie oferty przez organizację, która nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem.”.

W związku z wprowadzeniem ww. zmian wydłużam termin składania ofert do 19.02.2019 r. (włącznie).

Pozostałe warunki określone w ww. ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias


Do góry